nedeľa 30. septembra 2018

Moje poznatky uverejňujem aj na iných weboch, blogoch, na ktorých sa združili nadšenci pre našské ponímanie našej histórie - opakujem, že aj samotné slovo HISTÓRia má "oficiálny" etymologický, to jest "pôvodo-slovný" význam ZNEJÚCI NAŠSKY ako VID-STORia, teda


VEDSTARia

( '°°VED-STAR-ia )

!!!


IvanSk, máte talent na vnímanie "skutočného vnútorného významu slov" (na rozdiel od bežného "povrchného" významu slov naučeného "papagájovaním" = učením sa slovám "foneticky", bez chápania štruktúry slova).

Podobne, ako som odporúčal Dušanovi, aj Vám by pomohol minimálne Stručný etymologický slovník slovenčiny od Ľubora Králika, VEDA, Bratislava 2015 - v ňom nájdete zachytený stav poznania dnešnej etymológie (jazykovedy o pôvode slov), žiaľ je to písané v duchu "indogermanizmu", len s nesmelými náznakmi, že by to mohlo byť aj "našskejšie".

Mne poznanie stavu úrovne dnešnej etymológie pomáha postaviť "našskosť" na pevné "nohy".

P. S.

"Našská" etymológia nám hovorí, napríklad, prečo je NOHa nohou, nuž lebo dačo NESie ( rozkaz od niesť je NOS ! ) - aby sa to neplietlo s nosom na tvári, tak došlo k alternácii 

" '°°NOSA " > NOHA .


utorok 4. septembra 2018

Aj '°°ohreň sme darovali svetu.


Keď som v predchádzajúcom článku napísal anglické slovo "fire" do riadka k nášmu "oheň", uvedomil som si, že som našiel riešenie neistoty etymológov pri hľadaní "hviezdneho" *pra-ie-slova pre slovo oheň. Neistoty, ktorá je vyslovovaná priamo, napríklad slovami: "ide o starý ie. výraz bez jednoznačnej rekonštrukcie koreňa, pravdepodobne označujúci oheň ako aktívnu silu", alebo nepriamo prikláňaním sa jazykovedcov k mystike tvrdením, v podstate, že v praindoeurópčine existovali dve slová pre oheň, z ktorých jedno vyjadruje, ako je vyššie uvedené, oheň ako aktívnu silu, a druhé ako reálny živel - nuž, čistá mystika :-( .


Ja sa na slovo "oheň" dívam, ako na pomenovanie 
hlavnej výhodnej vlastnosti 
prírodného javu pomenovaného HoRenie
ktorou je vydávanie tepla, 
teda 

oHRev => oHReň
!!!

'°°ohreň/ogreň > oheň/ogeň > sanskrtsky "agnih" (agnis), chetitsky "agniš", latinsky "ignis" (*egnis), prusky "ugnies", litovsky "ugnis", lotišsky "uguns"


'°°ohreň > chetit. "pahhur", tochar. B "powar", tochar. A "por", 
            armén. "hur", gréc. "pur", staronemec. "fiur", nemec. "feuer", anglic. "fire"


nedeľa 2. septembra 2018

V tomto príspevku zhrniem moje doterajšie lingvistické dôkazy 
o "prehistórii" Slovanov.

Primäla ma k tomuto činu diskusia na www. hrnko. sk, v ktorej diskutér Pomocník 1. septembra 2018 / 3:08 zareagoval na odborný článok jedného slovenského "oficiálneho" historika.


Ja som považoval za potrebné na tento príspevok do diskusie zareagovať takto:

Pán pomocník, výborne, ale dovoľte, aby som Vaše vety (výroky) doplnil o dôkazy, súc technikom "vycepovaným" matematikou, kde "to ide" v slede: veta,  dôkaz.

Veta: Veneti/Venethi/Venedi sú Slovania.
Dôkaz: Sám Iordanes predsa hovorí, že "...Venetharum natio populosa consedit, quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen SCLAVENI et Antes nominantur. ..."

(To "CL" je pokus o zachytenie tvrdého slovanského L, na rozdiel od latinského "skoro Ľ ", a nehovoriac už o "malacko-poľskom" širokom L, teda v podstate "LU", ktoré historicky skôr bolo zapisované ako U - v 2. st. u Ptolemáia SUOBENOI = Sloveni, B lebo gréčtina nepozná V a neskôr "latinizovane"  SUEVI/SUEBI/SUABI - že to sú dnešní Švábi - v dnešnom Švábsku vedia o svojej bývalej slovanskosti ešte menej ako Sasi v Chemnitz o tom, že žijú v bývalej KAMENICI. )

Iordanes vo svojej Getice uvádza, aj iné slovanské "veci", ako slovo STRAVA, či napríklad mená "že-vraj-germánov", ako meno Vidimir - že tu nejde o "preklep" v kvázigermánskom mene Vidimer dosvedčuje nasledovné nižšie.

Veta: Vandali sú Slovania.
Dôkaz: Na dobovej minci zo severu Afriky je vyrazené meno GELAMIR - je to meno vandalského kráľa, ktorého učebnice a encyklopédie uvádzajú ako Gelimer.

(Podľa "vzoru" mesta Geneve/Ženeva, treba to meno čítať ako ŽELMÍR - do dnes je u nás používaný ženský variant tohto slovanského mena - Želmíra, skrátene Žela.)

Komu tento dôkaz nestačí, tak znova uvádzam z anglickej knihy Pantographia ...  z r. 1799:

VANDAL.
Woschzi nasch kéns sy nu nebv, nsvesche meno twojo,
psisz k nam kralostvo twojo,
sestavi wola twoja yako na nebo y tu na zemi,
kleb nasch dneisthi day nam schnisz.
A wodai nam wini nashe, ak my wodawani winikom
naszym, A newesich nas do pitowaine;
Ale umosz nas od slego. Li.


Komu by ani toto nestačilo, nech si na nete vyhľadá knihu od Maura Orbiniho z roku 1601, a na stranách 99 až 102 nájde súpis bežných vandalských slov - hneď v prvom riadku sú slová Ruzie a Kobyla, teda Ruža a Kobyla.


Je smutné, že my "neoficiálni" historici musíme "oficiálnych" historikov upozorňovať na interdisciplinárne poznatky z oblasti jazykovedy a genetiky poukazujúce na skutočnosti, ktoré očividne narúšajú doterajšiu "školometskú" koncepciu výkladu histórie Slovanov.

A to prečo? 
Či len preto, že lingvistika a novšie genetika sú "len" pomocné vedy pre "bohorovnú" historiografiu, a preto im netreba venovať patričnú pozornosť už pri štúdiu na "údajne filozofickej" fakulte?

Teraz stručne zhrniem naše slovenské/slovanské slová, ktoré už zo samotnej logiky jazyka ako nástroja dororumievania museli existovať pred slovami starogréckymi, sanskrtskými, či latinskými, pretože iba v kontexte slovenského/slovanského jazyka tieto slová sú "pra-zrozumiteľné", t. j. majú arché-etymologický zmysel:

ZNAŤ = '°°S-ŇAŤ (= poňať) > sanskr. džánati > angl. know
PRIATEĽ = '°°PRI-JAŤ-EĽ > sanskr. prijá(tama) > angl. friend
OHEŇ = '°°O-HREŇ > sanskr. agni  > angl. fire
SRDCE = '°°StRED-CE > sanskr./ved. šrad > angl. hard
VDOVA = '°°VY-DAVA > sanskr. vidhává > angl. widow
TVORCA = '°°DO-VOR-CA > sanskr./ved. tváṣṭar > angl. creator
...

Číslovky 1 / I až 10 / X tu: 

streda 1. augusta 2018

Minule som ukázal, že naše slovo tvorca bolo pred minimálne cca 2500 rokmi skomolené dakde na území dnešnej Indie na Tváṣṭar a na území dnešného Iránu na ϑβōrəštar.


Písať "rovnicu" '°°Tvorca(r)  >  Avestan ϑβōrəštar- ‘creator’ and  Vedic god-creator Tváṣṭar- si dovoľujem, pretože

ako Slovan rozumiem vnútornému, prapôvodnému obsahu tohto slova tvor- :

tvor- < t-vor- < d-vor- '°°do-vor- = dačo, čo je dovreté, uzavreté, dokončené

!!! !!! !!!

nedeľa 13. mája 2018

'°°Tvorca(r)  >  Avestan ϑβōrəštar- ‘creator’ and  Vedic god-creator Tváṣṭar-  


tvorca(r) = creator  /  tvoriť(i) = to create

!!!

nedeľa 1. apríla 2018

'°°živena > žena > " *gena "

A máme tu ďalšie praslovo, ktorému Slovan rozumie "bez etymologického slovníka"!


piatok 5. januára 2018VŠETKÝM PRAJEM VŠETKO NAJLEPŠIE 
V NOVOM ROKU 2018 

- A TO NAPÍSANÉ NAŠIM PRAPÍSMOM V NAŠOM PRAJAZYKU !!!