sobota 7. mája 2016

Preslavistika = "time-machine / časo-stroj" !!!


NÁŠ SLOVENSKÝ JAZYK SPOLOČNE S GENETIKOU HAPLOGRÚP
 NÁM MÔŽE SLÚŽIŤ AKO 
„STROJ" NA POHYB V ČASE DO HLBOKEJ PREHISTORICKEJ  MINULOSTI.

Pretože, aj keď vo svete existuje okolo 6000 jazykov a každý má svoju niekoľko desaťtisíc slov obsahujúcu slovnú zásobu, zásoba všetkých možných slov ako kombinácií hlások ľudskej reči je oveľa väčšia, ako je súčet existujúcich slov živých aj mŕtvych jazykov.

Vďaka tomuto faktu sa aj pre jednoslabičné slovo nášho jazyka len výnimočne nájde rovnako znejúce slovo v daktorom cudzom jazyku. A už len „supervýnimočne“ sa stane, že to slovo má aj rovnaký význam. Táto „supervýnimočnosť“ dokonca dala vznik tzv. indoeuropeistike, t. j. teórii, že všetky jazyky v Európe a jazyky od severu Indie po Arménsko majú spoločný počiatok.


Moje poznanie smeruje k tomu, že tým spoločným počiatočným jazykom všetkých IE jazykov bol jazyk veľmi podobný nášmu slovenskému jazyku (a mám také „šteklenie“ v hĺbke duše, že by náš jazyk mohol byť tým „žriedlom“ IE jazykov).

V predošlom som uviedol, že ak je pravda to, že cca 80 % nás "Stredoeurópanov" tu v strede Európy  má cca 8000 rokov "zapustené rodové korene", tak môžem tvrdiť, že
môj "dedo" bol Slovan,
môj "pradedo" bol German
a môj "prapradedo" bol Kelt.

Nuž, a keďže môj dedo hovoril po slovensky, tak isto aj jeho dedo, môj pradedo   hovoril po slovensky, a tak ďalej,
z toho vyplýva, že
AJ GERMAN hovoril PO SLOVENSKY,
A AJ KELT hovoril PO SLOVENSKY !!!

Dôkaz:

Aj dochované do dnes DVA NÁZVY PRE DUNAJ (Danubius a Istros) HOVORIA „AKO Z OBRAZOVKY STROJA ČASU“ !!!

DUNAJ je Dunajom, lebo sa DUNIAC vlieval CEZ VNÚTROZEMSKÚ DELTU do postupne „vysychajúceho“, postupne sa vylievajúceho „Pannónskeho / BAHNÓNSKEHO mora“.


ISTRos = Bistr-os / BYSTR(ica) sa BYSTRO „REZAL“ CEZ ŽELEZNÉ VRÁTA, až nakoniec prerezal cez Železné vráta také hlboké koryto, že cez neho bolo Bahnónske more odvodnené, a tak ZANECHAL NA JEHO MIESTE VEĽKÚ "MOKRAVU", t. j. Veľkú Moravu (Μεγαλη Μοραβια).


BAHNÓNSKE MORE sa „scvrklo“ predovšetkým na „Bahnónske jazero“, BLATOŇ !!!

BLATISTÉ JAZERÁ voláme MOČIARmi. Okolo močiarov sú zvyčajne PODMÁČANÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ktoré nazývame MORAVAMI A MORAVY SÚ AJ OKOLO POMALY KĽUKATO TEČÚCICH RIEK - PRETO ASI BOL STREDNÝ TOK DUNAJA, TOK CEZ BÝVALÉ DNO PANNÓNSKEHO MORA POMENOVANÝ "MORAVA", ako to zapísal Al-Mascúdí (pravdepodobne 890-956) vo svojej knihe Kitáb at-tanbíh wa l-išráf (Kniha poučenia a opráv, v ktorej na počudovanie pre "germanistov" opisuje Nemcov ako Slovanov.)

Z logiky nášho jazyka vyplýva rovnica:

PANNONIA = BAHNONIA = BLATNIANSKO = MOČIARSKO = MOKRAVA = MORAVA !!!

("Veľká" oproti "malým" = „severná“ Morava, „západná“ Mura, „východná“ Mureš a „južná“ Velika Morava).

nedeľa 1. mája 2016

PRESLAVISTIKA je odbor slavistiky skúmajúci na interdisciplinárnej úrovni, hlavne zohľadnením poznatkov genetiky haplogrúp (R1, R1a / R1b), predovšetkým korelácie medzi slovnou zásobou a gramatikou slovanských jazykov a slovnou zásobou a gramatikou najstarších písomných záznamov v tzv. mŕtvych jazykoch: v sanskrte, v jazyku Avesty, v jazyku Chetitov, v starogréčtine z čias Homéra, v latinčine, ... (Toto je moja "protodefinícia".)

Prvým „základným stavebným kameňom“ a akýmsi „mottom“ preslavistiky môže byť fakt, že slovanské (konkrétne slovenské) slovo PRIAT (korelujúce s haplogrupou R1a) aj podľa dnešnej indoeuropeistiky súvisí so sanskrtským PRIYÁ / PRIYÁTAMA (R1a), či anglickým FRIEND (R1b), AVŠAK JEDINE V SLOVANSKOM JAZYKU JE MOŽNÉ ODVODIŤ MENTÁLNY OBSAH TOHTO SLOVA Z BAZÁLNYCH SLOVANSKÝCH SLOV: „PRI-JAŤ-EĽ“; čo poukazuje na skutočnosť, že SLOVANSKÉ SLOVO BOLO ZDROJOM sanskrtského aj anglického slova, a že SLOVANSKÉ SLOVO BOLO PRED SANSKRTSKÝM AJ ANGLICKÝM, a nebolo to akési hypotetické „praslovo“ hypotetickej „indoeurópčiny“ !!!

Druhým „stavebným kameňom“ a dôkazom opodstatnenosti preslavistiky je slovanské slovo:

ZNAŤ(I) = S-ŇAŤI („PO-ŇAŤI“) > sansk. JÁNÁTI (DŽÁNÁTI) > lat. (G)NOSCere > angl. KNOW

Ďalšie „stavebné kamene“ vedy preslavistiky treba „opracovať“ aj s pomocou poznatkov vedy genetiky haplogrúp.

Podľa mňa najlepším šíriteľom a aplikátorom poznatkov o haplogrupách v proslovanskom duchu je vedec Anatolij Aleksejevič Kljosov (Aнатолий Алексеевич Клёсов,  http://pereformat.ru/).

U nás na Slovensku poznatky genetiky o haplogrupách (haploskupinách) najviac spopularizoval vedec Vladimír Ferák, i keď jeho chápanie vzťahu haplogrúp k etnicite národov v strede Európy je na môj vkus príliš poplatné školometským „dogmám“.

Pre mňa ako strojára, technika, praktika naučeného každodenne vnímať tvrdú realitu platnosti prírodných zákonov, hlavne platnosti zákona príčiny a následku, ZNAMENÁ TOTO PUBLIKOVANÉ VYJADRENIE:

„Zhruba 80 percent dnešných obyvateľov strednej Európy malo v Európe predkov už v paleolite. Do veľkej miery sme potomkovia lovcov  a zberačov, ktorí tu lovili zver a ešte neovládali žiadne poľnohospodárske techniky!“ 

LEN JEDNO, a to, že

ak MÔJ „DEDO“ bol SLOVAN, tak jeho „dedo“, MÔJ „PRADEDO“, bol GERMÁN, a jeho „dedo“, MÔJ „PRAPRADEDO“, bol KELT !!! !!! !!!