sobota 29. októbra 2016

Slovenský '°°oHREŇ "doHRIEVA"
"anglosaskú" indoeuropeistiku !!!

(Našťastie indogermanistiku už "doHRIALA" "2. svetová vojna".)Indoeuropeistika "anglosaská" preto, 

lebo logika hľadania indoeurópskych praslov / protoslov označovaných * / hviezdičkou pred "konštruktom" praslova je založená na logike vývoja angličtiny v užšom význame, a na logike vývoja "germánčiny" v širšom význame.

Táto "anglosaská" indoeuropeistika, logika ktorej  je žiaľ bezvýhradne akceptovaná aj etymológmi indoeuropeistami zo slovanských krajín, "si nevie dať rady" s existenciou slov označujúcich "oheň" v týchto ie. jazykoch:

sanskrt - "agni-" (agnis)

chetitčina - "agniš"

latinčina - "ignis" (*egnis)

prusčina - "ugnies"
litovčina - "ugnis"
lotiščina - "uguns"

slovančina = "minimálne" 14 členná skupina slovanských jazykov - "oheň / ogeň".


Schválne "som odignoroval" staroslovanské "ogn6", či ruské "ogon6", lebo sú to

varianty viac vzdialené 

praslovu 

'°°ohreň / ogreň
=
'°°o-hr-eň / o-gr-eň
od slovesa
o-hriať / o-greť.

Vzorom mi bolo slovo "osteň", ktoré je potomkom slova "ostr" = "o-str-eň" od prídavného mena "ostrý".

Tak, a máme tu ďalšie prehistorické praslovo, ktorému ja vraviaci Slovän rozumiem "bez etymologického slovníka" !!! !!! !!!

P. S.:

"Preslavistika týmto hovorí", že dakde medzi 

"Horalom" a "Končatkou",  pod "Severou"

vstúpilo slovanské  slovo

"ogreň", už vývojom redukované na "ogeň",

do dnešnej Indie, voľakedajšej Vindie,

a odtiaľ "so(n)-skr(á)s-ené" na "agnis"

prešlo historickú cestu cez "per(u)zský A(i)rián", ďalej cez zem "Chatov"

do Európy na sever k "Bal(a)tu" 

s Gréckom odrazenými "P(e)rusmi" a ich "odbočkou" k "budúcemu Rímu".

utorok 11. októbra 2016

"Jablko sváru":  MAGYAR / MAĎAR  vs.  (H)UNGAR / UHOR
alebo
preslavistika odhaľuje nie len pôvod slov, ale aj mien kmeňov / „protonárodov“
Pred nedávnom som pridal k môjmu staršiemu článku http://skutocna-historia-slovanov.blogspot.sk/2013/08/je-velmi-tazke-presvedcit-vsetkych-v.html , túto mapu:
Mapu som vytvoril na základe popisu podaného tzv. Geografom Bavorským v diele Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, ktorého najznámejšia verzia vyzerá takto:


(Menej známa verzia prvého listu spomínaného diela je uvedená v článku pod vyššie spomínaným linkom, kde je spomenutý aj zdroj obrázkov.)


Z mnou vytvorenej mapy je zrejmé, že

Pannonia = Bahnonia = Blatensko = „Močiarsko / Mačarsko“ = Maďarsko

Ungar = Ugar = Uhor = Karpatovec = obyvateľ (horských) "Ch(a)rbátov"


Toľkoto z dávnej minulosti.


Z nedávnej minulosti je dobrým príkladom na komolenie až prekrúcanie našich slovänských mien „nakuknuvšími k nám“ cudzincami článok uverejnený na http://www.hory.sk/pph/michalik/index.htm . Najpodstatnejšia časť tohto článku znie:

"Bojíme sa vlastného jazyka? 

   Jeden z najznámejších omylov, ktorý má takpovediac už aj svoju históriu je pomenovanie Ťažkej doliny, Ťažkého plesa a Ťažkého štítu (vo Vysokých Tatrách).

  Pomenovanie vzniklo z goralského názvu "Čynsko dolina". "Čynsko" znamená po goralsky doslovne "ťažko". Jedná sa prakticky o jedinú odnož Bielovodskej doliny, kde sa vyskytujú súvislé trávnaté porasty, na ktoré sa v minulosti oplatilo vyhnať ovce na pašu, ale kde bol zároveň pre niekdajších pastierov aj najťažší prístup. Dostupnosť terénu sa teda prirodzene premietla do miestneho pomenovania. Čynsko sa po spišsky povie "češko". V tom čase, písala sa prvá polovica 19. storočia, keď neexistovali tlmočníci, si preto vtedajší mapér Berlínčan Albrecht Sydow zrejme ani nemohol správne vysvetliť spišský ekvivalent "češko" ako "ťažko". "Češko" mu skôr znelo ako preňho známe "Česko". Pre pomenovanie doliny, plesa a štítu preto celkom prirodzene zvolil prídavné meno "Bohmische". 
  Na tento, pre vtedajšie pomery celkom sympatický omyl, nadviazala vtedajšia turistická uhorská a neskôr i česká verejnosť. Boli pri tom medzi nimi i taký významní autori a znalci Vysokých Tatier ako J. Hlaváček, Z. Pešek či F. Kroutil spoluautor populárneho horolezeckého sprievodcu. Naproti tomu boli snahy uviesť názvoslovie do súladu s pôvodným jazykovým významom miestneho goralského názvu. Ide najmä o mapu Vysokých Tatier z r. 1957 autorov P. Janáčka, Štiavnického a M. Rajčana. Bola to aj snaha občanov obce Javorina, ktorí žiadali zmenu názvu ešte v 50-tych rokoch. Miestny názov s prídavným menom "Ťažká" je v súčasnosti pevne vžitý u miestneho obyvateľstva, čo sa premieta aj do názvoslovia máp, najmä lesohospodárskych máp podrobnej mierky. Opodstatnený názov "Ťažká" sa uvádza aj na najnovších mapách Vysokých Tatier vydávaných v Poľsku, pravda v poľskej transkripcii.
   Len na slovenských mapách stále figuruje vecne nesprávny názov "Česká". Vyvstáva teda otázka, dokedy budeme dokazovať a svetu predkladať našu vlastnú neúctu k ľudovému názvosloviu, ktoré je jedným z nositeľov nášho kultúrneho dedičstva? Odpoveď možno poznajú mapotvorcovia vo VKÚ, možno názvotvorcovia v jazykovednom ústave SAV?"

sobota 17. septembra 2016

"Adamovo" jablko / "Adam´s" apple / "Адамово" яблоко

alebo / or / или

"jablko sváru" /  "apple of discord" / "яблоко раздора"Tým, čo som bol doteraz napísal, chcem naznačiť, prečo nedôverujem "oficiálnym"  indoeuropeistom - "etymológom indoeurópskych jazykov".

Tým "oficiálnym" indoeuropeistom, ktorí "prácne a metodologicky správne" "zozbierali na jednu kopu", napríklad, všetky národné varianty slova "jablko" (viď napr. https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0003 ), a "teraz" vyhutujú: "Akože mohlo znieť to prvotné, pôvodné jablko ?"

Pozrime sa na naše jablko našimi slovanskými očami !!!

Najstarší zápis je "ABLuKO" (to "u" je označenie pre "tvrdý jer").

ČO TO TAM JE NAPÍSANÉ ?

JA TAM VIDÍM '°°OBLu-KO = DAČO ČO JE OBLé, A JABLKO JE SKUTOČNE OBLÉ !!!
( oblý, -á, -é = round(ish) / облый )

O čom to svedčí ???

Nuž, o tom, o čom svedčia aj tieto slová:

PRIATeľ = PRI-JAŤ-eľ(-ný) > sanskr. PRIJÁ(Tama) > gr. proPREón > lat. proPRIus > angl. FRIEnD

ZNať = S-Ň-ať ( = po-ň-ať )  > sanskr. áNati > gr. gi-GNó-skó > lat. (G)Nosc-ere > angl. KNow

Na tieto "rovnice" nemôže prísť človek, ktorý, napríklad, v „staroveku“ hovoril „ege“ (staroanglické „hrôza, strach“), v „stredoveku“ hovoril „aze“ (stredovekoanglické „hrôza, strach“), a v „novoveku“ hovorí „awe“ §§§

Týmto chcem znova upriamiť pozornosť na fakt, že "automatické prenášanie poznatkov o vývine angličtiny i nemčiny" na vývin ostatných tzv. indoeurópskych jazykov vedie k rekonštrukcii "pôvodného IE jazyka", ktorého slovám dnes nikto nerozumie (tak ako dnešný Angličan nerozumie pôvodným anglickým slovám).

A TIEŽ TO VEDIE K IGNORANCII SKUTOČNOSTI, ŽE DAKTORÝM TÝM "KONŠTRUKTOM" MINULEJ A SÚČASNEJ INDOEUROPEISTIKY AJ NAPRIEK "ANGLICKEJ POMÝLENOSTI" PREDSA LEN SLOVÁCI / SLOVANIA ROZUMEJÚ "BEZ POUŽITIA ETYMOLOGICKÉHO SLOVNÍKA" - takým "konštruktom" je napr. *kost-  = kosť / bone !

No, a tu sme došli k "jablku sVáRu" preslavistiky s indoeuropeistikou.

Samotné slovenské slovo SVÁR JE SVEDKOM "POMÝLENOSTI" "IE KONŠTRUKTOV",

pretože podľa "oficiálnych" "IE etymológov" súvisí s dnešným anglickým SWEAR (prisahať) a nemec. SchWUR (= prísaha), a teda je údajne "potomkom" IE "konštruktu" *suer- , ktorý, čuduj sa slovanský svete, zas má mať význam " vravieť / hovoriť ", tak ako aj minule mnou spomínaný IE "konštrukt" *uer- §§§ (Pozn.: "u" = slov. "v".)

Ak "IE etymológom" vyšlo s pomocou ich "zaklínadiel" ("magic formulas"), že 
*uer- = *suer- , 
tak potom sa ich pýtam, čo robí tá "slovanská predpona s-" v tom "druhom" variante IE praslova "vravieť" ???

Prečo "slovanská predpona s-" v tom "konštrukte" *suer- ?

Nuž, lebo je to najlogickejšie vysvetlenie výskytu "s" v dvoch slovách s rovnakým významom !!!

A to preto, lebo slovenské slovo "s-vár" má pôvodný význam ako "s-vr-ava" ("s-hovor-enie" / "s-ml-uva" v spore), teda podobný význam ako

 "anglicko-nemecká" "prí-sah-a" SWEAR / SchWU= "S-VR-ava / S-ML-uva".

No, a máme ďalší dôkaz, že "na počiatku bolo slovanské slovo", pretože aj v "so-skras-e"(san-skrt-e) je slovo "svar" v "pripísaných mu "Angličanmi"" troch významoch: svar 1 = zadrapovať (sa), nadávať; svar 2 = zvučať, vydávať zvuky, ospevovať; svar 3 = slnko, slnečný svit, obloha (tento tretí význam pravdepodobne súvisí s našim "var"), a je aj slovo "svárá" = hlas, zvuk, tón.

pondelok 8. augusta 2016

Preslavistika ešte raz.

Hlavnou pracovnou metódou preslavistiky je hľadanie vnútorného významu, vnútornej "logiky" slov slovanských v porovnaní, komparácii s vnútornou logikou slov mŕtvych jazykov (sanskrt, avestčina, stará gréčtina, latinčina, chetitčina, gótčina a podobne).

Pod pojmom „logika“ dnes chápeme „správne usudzovanie“.

Log-ika je slovo prevzaté z gréčtiny a etymologicky súvisí s (po)lož-ením slov v správnom (po)čítaní, teda poradí v mysli a následne v reči, preto je to aj ná-uk-a, to jest (ko)lekc-ia / (s)lož-enie slov hodných (na)uč-enia !!!

Pod „vnútornou logikou slov“ rozumiem to, čo je obsahom vedy etymológie, teda náuky o pôvode slov, ale s dôrazom na tú skutočnosť, ktorý národ, príslušník ktorého národa tomu pôvodnému slovu, či pôvodným zložkám slova rozumie „bez etymologického slovníka“.

Začnem z čerstva – nedávno pri „googlení“ som narazil po prvý raz na anglické slovo „awe“, tak som sa hneď pozrel do anglického etymologického slovníka a „zasvietilo“ mi v hlave toto:
Strach a hrôza, doslova!!!

Pretože som „s hrôzou“ pochopil, že anglické „awe“ (=hrôza, strach) sa zrodilo zo stredovekoanglického „aze“, ktoré vzniklo zo staroanglického „ege“, a to z gótskeho „ag-is“ = strach.

„Tu ma oblial smrteľný pot“, keď sa vo mne znova posilnilo podozrenie: „A nie je náhodou tá gótčina n-té historické „esperanto“ vyfabrikované ktorýmsi „nadšencom“ takým spôsobom, že napríklad naše slovanské slovo „strach“ zjednodušil skrátením na „ach“ a pridal „sanskrtskú“ príponu „–is“, čím dostal slovo „achis“, ktoré ešte „vyhladil“ na „agis“ ???

Slovné spojenie „sanskrtskú príponu –is“ som použil preto, lebo aj „vnútorná logika“ slov staroindického jazyka sanskrtu (sanskritu, ako ho vyslovujú tí, ktorí majú „lenivé“ jazyky) naznačuje to, čo naznačuje „vnútorná logika“ samotného slova sanskrt = san-skrt“ = „so-škrt“ - myslím to ironicky, lebo ten „umelec“, ktorý „iniciatívne“ vy-škrt-al z „literárneho“ jazyka starej „Vindie“ všetky slovanské slová, ktoré sa nevžili do vtedajšieho „post-árijského pidginu“, mal za cieľ vtedajší jazyk „skrás-iť“, pretože slovo „san-skrt-á“= „so-skrás-ený“ (viď „parí-skrt-á“/“pri-skrás-ený“ od „pari-skár-a“/„pri-skrás-enie“/ornament).


V našom „strach“ rezonuje  STRAS = striasanie, trasenie sa od strachu, a v našom „hrôza“ rezonuje HROMoza, HRMavica.

nedeľa 17. júla 2016

Preslavistika & prehistoric words genetika

Tí naši slovanskí "neoficiálni", amatérski historici i jazykovedci naozaj dobre načúvajú svojej materinskej slovanskej reči, ktorej žiaľ tí naši(?) "oficiálni", profesionálni historici i jazykovedci nenačúvajú a nenačúvajú, súc "ohlušení angličtinou" :-(.

Jedným z našich najznámejších slovanských "neoficiálnych" historikov i jazykovedcov je ruský fyzik a filozof profesor V. A. Čudinov Вале́рий Алексе́евич Чуди́нов:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 ), 
ktorý na jednej svojej prednáške https://www.youtube.com/watch?v=hJhxIM8DTJE v čase 34:00 "na môj vkus" "konečne vyčudil" :-D dačo skutočne použiteľné ako "dôkazový materiál" pre "našu vec".

Upozornil ma na "prozaické" slovo TVAROH, ktoré, ako vraví vo vyššie uvedenom videu v 34. minúte, má znieť po bulharsky OTVOROK - neviem, kde to nabral, lebo v mojom slovníku bulharčiny je napísané TVAROH = IZVARA, ALE AJ TAK TENTO FILOZOF S LINGVISTICKÝM VZDELANÍM VYLÚŠTIL "ETYMOLOGICKÚ ZÁHADU" V NÁŠ PROSPECH.

O záhade tu hovorím preto, lebo naši etymológovia si nevedia dať rady s "netypickou" príponou "-oh / -og", a preto sú náchylní uvažovať o možnom "turkickom" pôvode nášho slova "TVAROH / TVAROG", i keď, čuduj sa slovanský svete, všetci, dokonca aj nemeckí etymológovia, tvrdia, že nemecké slovo QUARK je zo slovanského, konkrétne dolnolužického, TWAROG.

Profesor Čudinov správne postrehol, že slovo TVAROH VZNIKLO SKRÁTENÍM ZO SLOVA "OD-VAR-OK", čoho dôkazom je ono "pravé" bulharské slovo "IZ-VAR-A" - OBE V SLOVANČINE POPISUJÚ VZNIK TVAROHU za pomoci ohriatia skýšeného mlieka !!!

TEN FAKT, ŽE SLOVANIA ROZUMEJÚ STAVBE TOHTO SLOVA, SVEDČÍ O TOM, ŽE AKO

PRVÉ TU BOLO SLOVANSKÉ "prehistorické" slovo '°°ODVAROK
ktoré bolo dlhodobým používaním skrátené na TVAROG/H !!!

Až po tomto skrátení bolo prevzaté do iných jazykov - napr. do avestčiny ako "túiri", a z nej do "turkických" jazykov (aj genetika haploskupín hovorí, že turkické národy vzišli z kríženia mužov potomkov od "prapradedov R1a a R1b" s domorodými "aziatkami"), alebo do nemčiny ako onen "quark" cez "twarc", "zwarg" a "quarc".

pondelok 20. júna 2016

Indoeuropeistika vs. etymológia "without the unlogic of English language"

   Začnem "od konca" doslovným prekladom "sentencie" "without the unlogic of English language": "s-von ten nelogika z anglický jazyk", s dôrazom na to anglické "s-von", ktoré je ekvivalentom nášho "bez", pretože toto "s-von" je jedným z príkladov "vnútrojazyčnej nezrozumiteľnosti" a "nelogiky" anglického jazyka, ktoré smerujú vývoj angličtiny na cestu, ktorou už prešla čínština = keď slovo počujem, tak ho neviem napísať, a keď slovo vidím napísané, tak ho neviem prečítať §§§ Oná "vnútrojazyčná nezrozumiteľnosť" angličtiny, presnejšie nezrozumiteľnosť vnútornej stavby anglických slov pre samotných anglojazyčných je podľa mňa spôsobená aj tým, že angličtina je najhybridnejším dnešným indoeurópskym jazykom. Je to taký jazyk, ktorý je možné označiť našim írečitým "skaderuka-skadenoha" ("z-kade je ruka, a z-kade je noha"), lebo cca 2/3 slovnej zásoby angličtiny je latinského, teda románskeho pôvodu, a aj gramatika angličtiny je "nakazená" latinčinou, napríklad sloveso "have" je z latinského "habere" (aj keď anglickí etymológovia radi zdôrazňujú, že takáto etymológia je "doubtful" = "pochybnosti-plná"). 
     To "with-out / s-von" a jemu podobné anglické slová sú pre mňa indikátormi, že angličtina (a všetky tzv. germánske jazyky) je jazykom, ktorý sa nezrodil nenásilne, teda  bez alogických tlakov (napríklad snahy vládnucej vrstvy spoločnosti zakryť svoj neurodzený pôvod) t. j. prirodzene logicky tak, ako prirodzene logicky sa zrodili slovanské jazyky.

     Príkladom onej "prirodzenej logiky" a "vnútrojazyčnej zrozumiteľnosti" slov slovanských jazykov je napríklad slovo VDOVA, ktoré sa vyvinulo skrátením slovanského VYDAVA, teda VY-DAVA, to jest "žena, ktorá sa môže znova VYDAŤ (VY-DAŤ)" - a z toho dôvodu anglické WIDOW, JE SKOMOLENÍM SLOVANSKÉHO "VDOVA / VYDOVA / VYDAVA" - svedkom originálnosti slovanského „vydava“ je sanskrtské "vidhává", pretože sanskrtské "vi-" už je umele pozmenené, lebo jeho význam je posunutý k širšiemu významu - napr. "vijňána / vi-džňána" = "po-znanie", ale nie "vy-znanie" (i keď ten, ktorý dačo "pozná", tak sa v tom aj "vyzná", t. j. vie, "ako na to", či  "čo sa s tým dá robiť"- ale jednoznačne naša predpona "po-" nebola do sanskrtu kooptovaná, a preto musí byť jej význam nahradený, v tomto prípade predponou "vi-"). 

     Mnohí z Vás čitateľov ste si už iste uvedomili, že tá vyššie uvedená etymológia slova "vydava / vdova" je v rozpore s etymológiou tohto slova poplatnou duchu vedy indoeuropeistiky, ktorá vidí "pramatku" tohto slova vo "vykonštruovanom" tzv. ie. (indoeurópskom) slove "huideueh" (presnejšie *h2uidh-eu-eh2), ktoré má mať doslovný význam "patriaca smrteľne ranenému". VIE TOTO IE. SLOVO DAKTO VYSLOVIŤ ??? ROZUMIE TOMU IE. SLOVU DAKTO DNES ??? ??? ???

     Mnohí z Vás určite vedia, že podľa učenia indoeuropeistiky sa tzv. ie. jazyky delia na SATEMové a CENTUMové, teda podľa toho, ako sa v nich vyslovuje slovo pre číslovku 100. Pre tú číslovku 100, ktorej ie. "praslovo" by malo znieť *dk´mtom, a malo vzniknúť z ie. slovného spojenia „*dek´m dk´mtóm“, čo vraj doslovne znamenalo "desať desiatok" – budem sa opakovať, ale položím znova dve otázky: „Vie to dakto vysloviť? Rozumie tomu dakto?“ - to tí indoeuropeisti = „konštruktéri indoeurópskych praslov“, sú všetci „odchovaní na nelogickej angličtine“, KEĎ VERIA, ŽE NAŠI PREDKOVIA „HLAVOLOMNE PÍSALI“ SLOVÁ, A JAZYKOLOMNE ICH VYSLOVOVALI §§§

     Ja som Slovan, doslova „slov-an“, to jest „ten, kto vládne slovom“, ja dokážem vysloviť napríklad aj slovo „zmrzlina“ (= "ice cream"), a pritom mám taký menší problém vysloviť to „dk´mtom“, ale už „veľký problém“ mám „s anglojazyčnou ľahostajnosťou“ k mnohovýznamovosti jedného, a toho istého slova uplatňovanou aj v indoeuropeistike !!!
     Napríklad, indoeropeisti vyfabrikovali vraj pôvodný slovný koreň *UER- (pod „u“ má byť oblúčik, lebo ide o hlásku, ktorú vyslovujeme na začiatku slovenského slova „vravieť“), ktorý je, čuduj sa slovanský svete, „SEDMORAKÝ“§§§ Lebo akýmsi „zázrakom“ mal v jazyku „starých Indoeurópanov“ SEDEM RÔZNYCH VÝZNAMOV §§§ §§§ §§§ – a pritom jazyk už sám o sebe má „snahu byť jednoznačným“, aby sa s ním mohli ľudia vôbec dohovoriť, t. j. dorozumieť:
1. HOVORIŤ (všimni si slovenské VRAVieť), 2. ZOHÝBAŤ SA (všimni si české VARI!= Uhni (mi z cesty)!) §§§, 3. VRESK §§§, 4. HORIEŤ (všimni slovenské VATRA) §§§, 5. BRÁNIŤ §§§, 6. VODA (všimni si slovenské  VRIEŤ, VARIŤ) §§§ a 7. POZERAŤ (všimni si slovenské VÝR, a české (čeština je „derivát“ slovenčiny) „VEJRAT“ (To vejráš, co?) §§§ §§§ §§§


     Toto je podľa mňa ďalší dobrý príklad toho, že „je čosi zhnité „v štáte indoeuropeistickom““ §§§ §§§ §§§

pondelok 6. júna 2016

Historia vs. "is-tori-ja" ???

     Doteraz som "vŕtal" do "oficiálnych" historikov, je čas "zavŕtať" do "neoficiálnych" historikov, ktorých sa za posledné roky "vyrojilo" (ako včiel z úľa) niekoľko desiatok, hlavne na území Ruska.

     Vážení (uvažajemyje) "neoficiální", amatérski (ľubiteľskije) (h)istorici, prosím Vás uvedomte si, že 
aj "oficiálna" etymológia je dostatočne proslovanská, 
keď sa jej pravidlá aplikujú "ne-pro-germánsky" !!!

"Chytá ma mŕtvica" (udar), keď čítam "etymológiu" slova história v podobe "is-tóri-ja" §§§
TAKÚTO "ETYMOLÓGIU" MOŽNO POUŽIŤ LEN AKO IRONICKÉ OZNAČENIE
na stredoveké obdobie vývoja "oficiálnej" historiografie,
kedy sa všetka "oficiálna" história vykladala podľa Biblie !!!

P. S.:

Hneď tu je dôkaz o proslovanskosti "oficiálnej" etymológie:

HI-STOR-IA = VID-STOR-IA = VED-STAR-IA !!! !!! !!!

sobota 7. mája 2016

Preslavistika = "time-machine / časo-stroj" !!!


NÁŠ SLOVENSKÝ JAZYK SPOLOČNE S GENETIKOU HAPLOGRÚP
 NÁM MÔŽE SLÚŽIŤ AKO 
„STROJ" NA POHYB V ČASE DO HLBOKEJ PREHISTORICKEJ  MINULOSTI.

Pretože, aj keď vo svete existuje okolo 6000 jazykov a každý má svoju niekoľko desaťtisíc slov obsahujúcu slovnú zásobu, zásoba všetkých možných slov ako kombinácií hlások ľudskej reči je oveľa väčšia, ako je súčet existujúcich slov živých aj mŕtvych jazykov.

Vďaka tomuto faktu sa aj pre jednoslabičné slovo nášho jazyka len výnimočne nájde rovnako znejúce slovo v daktorom cudzom jazyku. A už len „supervýnimočne“ sa stane, že to slovo má aj rovnaký význam. Táto „supervýnimočnosť“ dokonca dala vznik tzv. indoeuropeistike, t. j. teórii, že všetky jazyky v Európe a jazyky od severu Indie po Arménsko majú spoločný počiatok.


Moje poznanie smeruje k tomu, že tým spoločným počiatočným jazykom všetkých IE jazykov bol jazyk veľmi podobný nášmu slovenskému jazyku (a mám také „šteklenie“ v hĺbke duše, že by náš jazyk mohol byť tým „žriedlom“ IE jazykov).

V predošlom som uviedol, že ak je pravda to, že cca 80 % nás "Stredoeurópanov" tu v strede Európy  má cca 8000 rokov "zapustené rodové korene", tak môžem tvrdiť, že
môj "dedo" bol Slovan,
môj "pradedo" bol German
a môj "prapradedo" bol Kelt.

Nuž, a keďže môj dedo hovoril po slovensky, tak isto aj jeho dedo, môj pradedo   hovoril po slovensky, a tak ďalej,
z toho vyplýva, že
AJ GERMAN hovoril PO SLOVENSKY,
A AJ KELT hovoril PO SLOVENSKY !!!

Dôkaz:

Aj dochované do dnes DVA NÁZVY PRE DUNAJ (Danubius a Istros) HOVORIA „AKO Z OBRAZOVKY STROJA ČASU“ !!!

DUNAJ je Dunajom, lebo sa DUNIAC vlieval CEZ VNÚTROZEMSKÚ DELTU do postupne „vysychajúceho“, postupne sa vylievajúceho „Pannónskeho / BAHNÓNSKEHO mora“.


ISTRos = Bistr-os / BYSTR(ica) sa BYSTRO „REZAL“ CEZ ŽELEZNÉ VRÁTA, až nakoniec prerezal cez Železné vráta také hlboké koryto, že cez neho bolo Bahnónske more odvodnené, a tak ZANECHAL NA JEHO MIESTE VEĽKÚ "MOKRAVU", t. j. Veľkú Moravu (Μεγαλη Μοραβια).


BAHNÓNSKE MORE sa „scvrklo“ predovšetkým na „Bahnónske jazero“, BLATOŇ !!!

BLATISTÉ JAZERÁ voláme MOČIARmi. Okolo močiarov sú zvyčajne PODMÁČANÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ktoré nazývame MORAVAMI A MORAVY SÚ AJ OKOLO POMALY KĽUKATO TEČÚCICH RIEK - PRETO ASI BOL STREDNÝ TOK DUNAJA, TOK CEZ BÝVALÉ DNO PANNÓNSKEHO MORA POMENOVANÝ "MORAVA", ako to zapísal Al-Mascúdí (pravdepodobne 890-956) vo svojej knihe Kitáb at-tanbíh wa l-išráf (Kniha poučenia a opráv, v ktorej na počudovanie pre "germanistov" opisuje Nemcov ako Slovanov.)

Z logiky nášho jazyka vyplýva rovnica:

PANNONIA = BAHNONIA = BLATNIANSKO = MOČIARSKO = MOKRAVA = MORAVA !!!

("Veľká" oproti "malým" = „severná“ Morava, „západná“ Mura, „východná“ Mureš a „južná“ Velika Morava).

nedeľa 1. mája 2016

PRESLAVISTIKA je odbor slavistiky skúmajúci na interdisciplinárnej úrovni, hlavne zohľadnením poznatkov genetiky haplogrúp (R1, R1a / R1b), predovšetkým korelácie medzi slovnou zásobou a gramatikou slovanských jazykov a slovnou zásobou a gramatikou najstarších písomných záznamov v tzv. mŕtvych jazykoch: v sanskrte, v jazyku Avesty, v jazyku Chetitov, v starogréčtine z čias Homéra, v latinčine, ... (Toto je moja "protodefinícia".)

Prvým „základným stavebným kameňom“ a akýmsi „mottom“ preslavistiky môže byť fakt, že slovanské (konkrétne slovenské) slovo PRIAT (korelujúce s haplogrupou R1a) aj podľa dnešnej indoeuropeistiky súvisí so sanskrtským PRIYÁ / PRIYÁTAMA (R1a), či anglickým FRIEND (R1b), AVŠAK JEDINE V SLOVANSKOM JAZYKU JE MOŽNÉ ODVODIŤ MENTÁLNY OBSAH TOHTO SLOVA Z BAZÁLNYCH SLOVANSKÝCH SLOV: „PRI-JAŤ-EĽ“; čo poukazuje na skutočnosť, že SLOVANSKÉ SLOVO BOLO ZDROJOM sanskrtského aj anglického slova, a že SLOVANSKÉ SLOVO BOLO PRED SANSKRTSKÝM AJ ANGLICKÝM, a nebolo to akési hypotetické „praslovo“ hypotetickej „indoeurópčiny“ !!!

Druhým „stavebným kameňom“ a dôkazom opodstatnenosti preslavistiky je slovanské slovo:

ZNAŤ(I) = S-ŇAŤI („PO-ŇAŤI“) > sansk. JÁNÁTI (DŽÁNÁTI) > lat. (G)NOSCere > angl. KNOW

Ďalšie „stavebné kamene“ vedy preslavistiky treba „opracovať“ aj s pomocou poznatkov vedy genetiky haplogrúp.

Podľa mňa najlepším šíriteľom a aplikátorom poznatkov o haplogrupách v proslovanskom duchu je vedec Anatolij Aleksejevič Kljosov (Aнатолий Алексеевич Клёсов,  http://pereformat.ru/).

U nás na Slovensku poznatky genetiky o haplogrupách (haploskupinách) najviac spopularizoval vedec Vladimír Ferák, i keď jeho chápanie vzťahu haplogrúp k etnicite národov v strede Európy je na môj vkus príliš poplatné školometským „dogmám“.

Pre mňa ako strojára, technika, praktika naučeného každodenne vnímať tvrdú realitu platnosti prírodných zákonov, hlavne platnosti zákona príčiny a následku, ZNAMENÁ TOTO PUBLIKOVANÉ VYJADRENIE:

„Zhruba 80 percent dnešných obyvateľov strednej Európy malo v Európe predkov už v paleolite. Do veľkej miery sme potomkovia lovcov  a zberačov, ktorí tu lovili zver a ešte neovládali žiadne poľnohospodárske techniky!“ 

LEN JEDNO, a to, že

ak MÔJ „DEDO“ bol SLOVAN, tak jeho „dedo“, MÔJ „PRADEDO“, bol GERMÁN, a jeho „dedo“, MÔJ „PRAPRADEDO“, bol KELT !!! !!! !!!

utorok 12. januára 2016

Súc istený genetikou haplogrúp, 

si dovoľujem historiografiu "pretavovať" do "lingvisticko-matematických rovníc" !!!

História strednej Európy
sa dá popísať takto:

KELTi = KLTi = KĹCi = tí, ktorí KLČujú lesy
lebo
COSTOBOCi = KOSTO-BOKi lebo TOLISTOBOGi = TLSTO-BOKi
ALEBO
OSERIATi = OZERIATi = JAZERIATi
pri JAZERE PELISA = PLESO = BLATO(ň) dnes skomolené na BaLATOn


GERMANi = GRMani = HRMani = HRMotní ľudia ("navyše" vzývajúci boha HRoMu)
lebo
KARPATés ORos = CHaRBÁTy hORské

No, a keď už

KARPAT = CHaRBÁT potom CHaRBAT = SARMAT
lebo
KARPATés ORos = SARMATika ORe
alebo
JAZYGi = JAZYKi / JAZYKovia od JAZYK
lebo
RAETi od REČ + SLAVi od SLOVo