sobota 31. augusta 2013

Je veľmi ťažké presvedčiť "všetkých", a v našich končinách, čo i len dakoho, lebo tu je to už stáročia tak, že tu má skoro každý intelektuál, "zorientovaný v smere vetra", strčenú hlavu v cudzích „análoch“, a tak "nič nevidí a nič nepočuje", len sa opája cudzou “stuchlinou”. 

Potom sa v školách neučíme také ZREJMOSTI, AKO ŽE 

JAZIGOVIA (Jazigi) z  čias existencie Rímskej ríše sú vlastne naši slovänskí JAZYKOVIA (Jazyki), pretože aj najstarší geografický názov z územia tzv. Jazigov znie PATHISSOS, čo je snaha o zápis slovänského pomenovania POTIŠIE - dnes Potisie, lebo nás "utĺkli argumentami(?)", že Tisa nie je naša stará dobrá TIŠA §§§ (Ťiša ako "opozitum" k DUNIACEMU Dunaju a REVÚCEJ Revúci !!!), a hlavne preto, že ZROVNA V TOM ČASE Rímskej ríše TU NA RIMANOV DAKTO REVAL "MOR HO" !!! (zapísané ako "Mar ha." - všimnite si Pathiss-os, a svitne Vám v hlave !!!)


Ale učíme sa také "neZREJMOSTI", ako že tu "o pár storočí" neskôr žili akýsi Merehani a Marharii. ALE KEĎ SI ČLOVEK NÁJDE NA NETE FOTOGRAFIU ORGINÁLNEHO TEXTU, V KTOROM SA 1. RAZ SPOMÍNAJÚ “Merehani”, TAK TAM VIDÍ, ŽE ZAPISOVATEĽ PÍSAL “b” A “hSKORO ROVNAKO – PRETO SA OPOVAŽUJEM VZDOROVAŤ “AGENTÚRE JEDEN DEDKO NAPÍSAL”, A TVRDÍM, ŽE
TAM (v Bavorskom geografovi) JE NAPÍSANÉ “Merebani” A “Marbarii” !!! - čo sú z dajakej starej gréckej knihy odpísané grécke skomoleniny (Gréci poznajú len β, t.j. betu, "v" nemajú) mien Moravani a Morvarii (?) - žeby dajakí "trochu ináč skomolení" Moravani, ALEBO SÚ TO TÍ, KTORÍ NA RIMANOV KRIČALI "MAR HA" ??? - a preto ich volali Marha-ri ??? Aj toto vysvetlenie je možné, ale menej pravdepodobné, keď zoberieme v úvahu zvyklosti pri tvorbe pomenovaní kmeňov prevažne podľa miesta ich prebývania. Preto, aj keď v druhom zachovanom rukopise tzv. Bavorského geografa:

, v ktorom je jasne napísané "Merebani" a "Marbarii" (a my dnes nevieme "kto odpisoval od koho"), PO ZVÁŽENÍ UMIESTNENIA Marhari-ov/Marbari-ov V SÚPISE A "podľa vzoru PATHISSOS" MI VYPLÝVA TOTO:

Tzv. Geograf bavorský (Bavor pôvodne Baiuvar), ktorý ako BEZPROSTREDNÝCH SUSEDOV RIŠE VRANKOV, založenej MORAVCOM (Merovechom) pôvodom z "Bahnonie" (viď Gregorii TVRONIENSIS Apiscopi Historiae Francorum), uvádza od severu na juh postupne:
...
Betheimare ... ,

Marharii ... = Mařarii = Mažarii = MAČARII => Turci do dnes poznajú MACARIstan,
Uulgarii regio ...

AŽ AKO SUSEDOV TÝCHTO BEZPROSTREDNÝCH SUSEDOV, TEDA SUSEDOV V DRUHOM RADE, BA MOŽNO POVEDAŤ AŽ V TREŤOM RADE, V KTOROM „NABRAL“ VÝCHODO-ZÁPADNÝ SMER, UVÁDZA

Ungaro-v po Lucolanoch a pred Vuislanmi, Sleenzanmi, Lunsizmi, ...

Z toho výplýva, že U(n)gari boli slovanským kmeňom sídliacim v povodí rieky UH / UG / UŽ, a pravdepodobne aj hlbšie v Charbatoch / Karpatoch, keď ich mali za dynastiu (K)ARPÁDOVCOV !!!

Preto PRI CESTE NA SVÄTOPLUKOV TRÓN MUSELI ÍSŤ "CEZ LABORCOVU MŔTVOLU".

No, a napokon, arabské Ibn Rustovo al-Magˇgaríja (= Madžgaríja) je pokus o verný zápis slovanského MOČARia – to „džg“ je tam preto, lebo arabčina nepozná „č“ !!! 


Ja som mnou prečítané v "Geografovi" zakreslil do mapy stiahnutej z internetu takto:nedeľa 4. augusta 2013

Poviem to takto, "neviem, či Švédi rozumejú svojmu menu", ale my Sloväni tomu SVETia ROZUMIEME !!! ČÍTAME TAM NAŠE "SVETlo", čo isto súvisí so svetelnými pomermi okolo polárneho kruhu - Rusi tomu hovoria "bélyje nóči" !!!

Tak isto my Sloväni (= návrat k pôvodine, viď práce prof. Šimona Ondruša ) rozumieme
indickým, presnejšie hindským slovám ako :

to = to
din = deň
zamin = zem, zemina
dvar = dvere
...

Ešte viac temer identických slov nachádzame v Sanskrte (aj Sanskrite), vyše 2300-ročnom literárnom jazyku, ktorý predchádzal dnešnej hindčine, napríklad :

dživatu = život
trája = trojaký; trojka
čatur-akša = štvor-oký 
mrti = smrť
...
trapá = stud ("trápny")
česta = pohyb, konanie
čestana = dianie
...

"Oficiálna" jazykoveda tieto jazykové podobnosti od Indie až po Írsko "odbíja" teóriou o spoločnom tzv. indo-európskom prajazyku, ktorého slová, presnejšie slovné korene, prácne "vymýšľa" §§§

"Oficiálni" jazykovedci "nemôžu" pripustiť, žeby dakde uprostred Európy sa mohol zachovať ten ich "indoeurópsky" prajazyk v skoro nezmenenej forme §§§

MOJIM CIEĽOM JE PRINIESŤ TOĽKO DÔKAZOV ZO SLOVÄNČINY (slovanské jazyky považujem za dialekty) A INÝCH JAZYKOV, ABY SOM O PÔVODNOSTI SLOVÄNČINY PRESVEDČIL "VŠETKÝCH" (úvodzovky preto, lebo vždy tu budú tí, ktorí nedokážu veriť vlastným očiam a ušiam - veria len naučenému od "autorít").

Spolieham sa na náš jazyk, lebo to, čo bolo v ňom napísané, (o slovänskom písme viď : www.oversi.sk , www.slavia.ws ) zhorelo v plameňoch zapálených odnárodňovacími praktikami nenásytných zlomocných !!! !!! !!!
SVETsko / SVETia, a nie Švédsko ?!?!?!

Tento názov uvedený minimálne na jednej starej mape

(http://vif2ne.ru/nvk/forum/files/Yura_a_spb/%28120423203406%29_fra_mauro_1460.jpg)

a minimálne v jednej knihe zaoberajúcej sa dejinami Švédska, je dobrým príkladom,

AKO SA S POMOCOU JAZYKOVEDY DÁ ZORIENTOVAŤ VO "VÍRE" SPÔSOBENOM GENETIKOU V "STOJATÝCH VODÁCH" HISTORIOGRAFIE, hlavne SLOVANSKEJ / SLOVENSKEJ HISTORIOGRAFIE !!!
GENETIKA POTVRDZUJE PRÍBUZNOSŤ ľudí v národe, etniku - mužov "po meči" (Y-DNA) a žien "po praslici" (mtDNA) !!!

PRÍBUZNOSŤ, T. J. NÁSLEDNOSŤ V RADE PREDKOV A POTOMKOV !!!

HAPLOSKUPINU môžme chápať TAK, AKO DYNASTIU, 

t. j. NÁSLEDNOSŤ V RADE POTOMKOV spoločného predka !!! !!! !!!

SLOVANIa (ich väčšina) SA MÔŽU POVAŽOVAŤ ZA POTOMKOV PRAPRADEDA "R1a",
teda predka, v ktorého genofonde sa udiala "základná" mutácia, ktorú zdedili, a ktorá špecifikuje HAPLOSKUPINU R1a.

ALE MÔŽU SA POVAŽOVAŤ AJ ZA POTOMKOV PRA-PRAPRADEDA "IJK", LEBO TEN 
(viď : http://www.eupedia.com/europe/european_haplogroups_timeline.shtml )

JE ICH SPOLOČNÝM PREDKOM S HAPLOSKUPINOU I , ktorej "južná časť" HOVORÍ SLOVANSKÝM JAZYKOMa sú indície, že slovanským jazykom sa hovorilo aj v Škandinávii - SVETsku (dnes Švédsku).

Keďže maximum (cca viac ako 50%) haploskupiny " I " je na území obývanom južnými Slovanmi,  to mi indikuje, že aj táto "ilírsko-škandinávska" (v Škandinávii max. cca 40% - 50%) haploskupna je SLOVANSKÁ, t. j. že pôvodní "Ilíro-škandinávci" hovorili slovanským jazykom !!!

Jedna rukolapná INDÍCIA JE pravdepodobne pôvodný NÁZOV mesta STOKOLNJ, dnes Stokholm !!! - a možno, že aj celá "Plačevnaja reč" - veď načo by ju kto písal, keby jej vo vtedajšom STOKOLNJe (dnes Stokholme) nik nerozumel ???

Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697…

Viac tu : http://leva-net.webnode.cz/products/smutecni-rec-za-svedskeho-krale-karla-xi-/ 
viac / morehttp://www.eupedia.com/genetics/
My R1a-ci = Indoeurópania


zdroj: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml
Náš R1a-cky "prapradedo" a línia jeho predkov.


Zdroj: http://www.eupedia.com/europe/european_haplogroups_timeline.shtml
My R1a-ci, my potomkovia prapradeda R1a.


Zdroj: http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml

piatok 26. júla 2013

Poznatky genetiky haploskupín ukazujú,
že do histórie Slovanov treba zahrnúť históriu 
Trákov, Keltov, Dákov, Germánov, Sarmatov, Skýtov, ... 
a Árjov = Ásjov !!!