nedeľa 4. júna 2017

The Slavonic language is number on
/
Slovanský "ľäzyk" jest "námer" "odin"
(slovo odin namiesto slova jeden, lebo tzv. gótčina bola "vykonštruovaná" na juhu Ruska)

Časť 3.

Alebo / or

The Slavonic language is the mother of Indoeuropean languages !!!


V predchádzajúcej prvej časti som, okrem iného, zopakoval aj mnou, z logiky tvaru tzv.  arabsko-indických (nový termín) číslic vyplývajúci,  zistený fakt (tu), že minimálne tvar čísla O a jeho pomenovanie NULA = NI UHLA = „bez uhla“/ „bez <“ hovorí o ich slovanskom pôvode.


Na podporu tohto tvrdenia si teraz zoberiem na pomoc aj elementárnejšie tzv. rímske číslice.


I    symbol JEDNého, PRVého PRSTa (lat. digitus primus / pollux = palec / prešmykom z „lapec“ od lapiť - dlaň vs. rus. ladoň ) – naše slovo PRST zo slova (V)PREDSTOJNÝ LAPEC

II    symbol DVoch prstov – naše DVA (totožné so sanskrtským „dva“) z VIDLA Y (VIDLICA)

III   symbol TRoch prstov – naše TRI (totožné so sanskr. „tri“) zo STREDNÍ prst (I zámerne)

IIII  symbol ŠTYRoch prstov – naše ŠTYRI (totožné so sanskr. „čatur“) zo SOSTREDNÍ prst

V   symbol SŤe, PIich prstov – naše PÄŤ (sanskr. „paňča“) je z nášho PÄSŤ !!!

VI  symbol „jeden prst Se PÄSŤou“ – skomolené dlhodobým používaním na ŠESŤ (šaš)

VII symbol „päsť Se DVEMa prstami“ – skomolené dlhodobým užívaním na SEDEM (sapta)

VIII symbol „číslo idúce PO SEDEM“ – skomolené dlhodobým používaním na OSEM (ašta)

IX symbol „DESAŤ BEZ JEDNEJ“ (pozri pozn.) – skomolené na DEVÄŤ (nava, že od „nový“)

symbol „DVE E“ – skomolené dlhodobým používaním na DESAŤ (daša).


Poznámka:

V sanskrte u čísel končiacich na 9-ku sú okrem pravidelných tvarov obľúbené aj „nepravidelné“ tvary, napríklad:

19 – únavimšati = úna-vimšati = menej (o jedna) dvadsať / navadaša („deväť(a)desať“)
29 – únatrimšati = úna-trimšati = menej (o jedna) tridsať / navavimšati („deväť(a)dvadsať“)
...
59 – ekonašašti = ekona-šašti = jedna menej (od) šesťdesiat / navapaňčášat („deväť(a)päťdesiat“)
69 – ekánnasaptati = ekánna-saptati = jedna menej (od) sedemdesiat / navašašti („deväť(a) šesťdesiat“)
...
99 – únašatam = úna-šatam = menej (o jedna) sto / navanavati („deväť(a)deväťdesiat“).


sobota 3. júna 2017

The Slavonic language is number on
/
Slovanský "ľäzyk" jest "námer" "odin"
(slovo odin namiesto slova jeden, lebo tzv. gótčina bola "vykonštruovaná" na juhu Ruska)

Časť 2.


"So-skras" / "san-skrt" ( sanskrt / sanskrit ) tento cca 2500 ročný literárny jazyk na severe Indie má dnes priameho miestneho nasledovníka v jazyku hindí / hindčina ( "indičtina").

Na príklade asi 2500-ročného "umierania" sanskrtu v živote horných vrstiev spoločnosti a rodenia sa hindčiny v nižších vrstvách spoločnosti na severe Indie môžeme dobre vidieť, ako sa zmenila slovná zásoba, ale aj jednotlivé slová (je to podobné "umieraniu" latinčiny a rodeniu sa románskych jazykov prevažne v juhozápadnej časti Európy).

Dobrým príkladom na pochopenie zmien v jazyku sú čísla / číslovky.

Napríklad sanskrtská číslovka "čatur" bola zredukovaná na hindskú "čár" (štyri / 4), alebo "sapta" na "sát" (sedem / 7), a napríklad "tri" bolo skomolené na "tín" (tri / 3), alebo "dva" na "do" (dva / 2).

Je pre nás Slovanov zaujímavé, že v našich "nárečiach" slovanského jazyka k takejto silnej redukcii, či komoleniu k dnešnému dňu nedošlo.

Vyvstáva tu otázka: Prečo?

Odpoveď je podľa mňa jednoduchá: Náš jazyk je skutočne našim, to jest nenanúteným nám jazykom, ktorého slovám skutočne rozumieme už minimálne po dobu 2500 rokov, lebo to napríklad vyplýva z následujúceho:

Pre názornosť teraz vymenujem sanskrtské čísla, ktoré boli "zakonzervované" v onej dobe pred cca 2500 rokmi:
  1 eka  =  jeden / jedna
  2 dva  =  dva
  3 tri  =  tri
  4 čatur  =  štyri (rusky "četyre")
  5 paňča  =  päť
  6 šaš  =  šesť
  7 sapta  =  sedem
  8 ašta  =  osem
  9 nava  =  deväť 
10 daša  =  desať

11 ekádaša  =  jedenásť / jeden nad desať
12 dvádaša  =  dvanásť / dva nad desať
13 trajodaša  =  trinásť / tri nad desať
...
20 vimšati  =  dvadsať / dva (krát) desať
21 ekavimšati  =  dvadsaťjeden / dvadsať (a) jeden
22 dvávimšati  =  dvadsaťdva / dvadsať (a) dva
23 trajovimšati  =  dvadsaťtri / dvadsať (a) tri
...
30 trimšat  =  tridsať / tri (krát) desať
40 čatvarimšat = štyridsať / štyri . desať
50 paňčášat  =  päťdesiat / pať . desať
60 šašti  =  šesťdesiat / šesť . desať
70 saptati  =  sedemdesiat / sedem . desať
80 ašíti  =  osemdesiat / osem . desať
90 navati  = deväťdesiat / deväť . desať

100 šatam  = sto - skomolením "desaťdesať" / desať . desať najprv na saťsať a potom na sto ( "sto dierok" = sito (?))

1000 sahasram  = tisíc / desať . sto - silne redukované a skomolené

Keď sa na tento súpis čísiel pozorne pozrieme, VIDÍME, že LOGIKA TVORBY ČÍSLOVIEK (minimálne od 10 vyššie) V SLOVENČINE / SLOVANČINE JE PRIAM MATEMATICKÁ !!!

Naproti tomu tvorca sanskrtu vytváral číslovky nad 10 "umelecky", napríklad, 11 = "jedna a desať", alebo 21 = "jedna a dvadsať" - veď logicky je dôležitejšie najprv počuť väčšie "množstvo dačoho", a až potom menšie "množstvo dačoho" !!!

No, a pri číslovkách od 20 = vimšat (z dvimšat) = dvadsať do 40 = čatvarimšat = štyridsať len "nazalizáciou" komolí naše číslovky a od 60 = šašti = šesťdesiat do 90 = navati = deväťdesiat naše "-desiat" zredukoval na "-ti" (čítajte "ty").

Záverom, 

Z VYŠŠIE UVEDENÉHO vyplýva, že NAŠE ČÍSLOVKY TU BOLI UŽ PRED 2500 ROKMI

V TAKEJ matematicky presnej PODOBE AKO DNES

!!! !!! !!!

P. S.: K číslovkám od 1 do 10 a tzv. rímskym čísliciam nabudúce.

piatok 2. júna 2017

The Slavonic language is number on
/
Slovanský "ľäzyk" jest "námer" "odin"
(slovo odin namiesto slova jeden, lebo tzv. gótčina bola "vykonštruovaná" na juhu Ruska)

Časť 1.


V jednom z minulých článkov som ukázal, tu a tu, že logika tvaru písmen tzv. latinskej abecedy hovorí o jej slovanskom pôvode.

V inom článku som ukázal (tu), že aj logika tvaru číslictakzvaných arabských, ktoré sa k Arabom dostali z Indie (voľakedajšej Vindie) hovorí o ich slovanskom pôvode (minimálne o slovanskom pôvode čísla O = NULA = NI UHLA - bez uhla, "bez <").

V minulých dňoch som si listoval v mnou novonadobudnutej knihe UČEBNICE SANSKRTU (autorov: Dušan Zbavitel a Jaroslav Strnad, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2015) a prvé, čo som si v nej pozorne prečítal bol SLOVNÍČEK SANSKRTSKO-ČESKÝ. Urobil som tak, preto lebo som si chcel osviežiť najzákladnejšie sanskrtské slová, s ktorými som sa už oboznámil v ruskom slovníku: САНСКРИТСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ, В. А. Кочергина, Москва, Издательтво «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1987.

A bol som znova fascinovaný zhodou daktorých základných sanskrtských slov so základnými slovami slovanskými.

Pri tom som si znova uvedomil, že ten "umelec" PÁNINI (doslovne "(z)ručín" = "ten zručný"), ktorému tradícia pripisuje zásluhu na "znormovaní" (v takom duchu totiž podaktorí jazykovedci vysvetľujú význam slova "sanskrt") literárneho jazyka severnej Indie pred vyše 2500 rokmi, vlastne vytvoril umelý jazyk (typu esperanto), pričom, podľa toho aké meno jeho výtvor dostal, mal asi za cieľ vtedajší jazyk "skrás(n)-iť“, pretože slovo "san-skrt-á“ = "so-skrás-ený“ (viď "parí-skrt-á“/“pri-skrás-ený“ od "pari-skár-a“/"pri-skrás-enie“/ornament).

Umelosť "so(n)-skras-u" vidieť na prvý pohľad vďaka tomu, že daktoré jeho slová sú temer identické so slovami v "zdrojovom" jazyku, to jest v jazyku, o ktorý sa autor opieral pri tvorbe. Tak ako v esperante, napríklad, pri slove "kiu" hneď vidíme, že tu sa autor Zamenhof oprel o latinské "qui", tak aj v sanskrte hneď vidíme, napríklad, pri slove "katara-", že tu sa autor Pánini oprel o slovanské slovo "ktor-ý", a to v jeho "plnohlasnom" (ruskom) variante "kotor-yj".

Že z Ruskej roviny je to do Indie ďaleko?

Nuž, je.

Ale genetika haplogrúp nám vraví, že v najvyššej indickej kaste, u brahmanov má až 7 z 10 mužov rovnakého praprapredka "R1a", ako v priemere 5 z 10 Slovanov, vrátane Rusov !!! 


V mnou teraz čítanej učebnici "san-skrt-u" som si znova všimol úžasnú zhodu sanskrtských slov vyjadrujúcich čísla so slovanskými slovami pre čísla.

A NAVYŠE SOM SI S ÚŽASOM UVEDOMIL, ŽE JA AKO SLOVAN SOM SCHOPNÝ TIE NAŠE SLOVANSKÉ SLOVÁ PRE ČÍSLA "PREČÍTAŤ" - ROZLÚŠTIŤ NA ÚROVEŇ PRASLOV,


a zároveň som si uvedomil, že LOGIKA TVARU takzvaných RÍMSKYCH ČÍSLIC,
 je 

v súlade s logikou hláskovej stavby slovanských slov pre čísla !!! !!! !!!


Pokračovanie nabudúce!