nedeľa 9. apríla 2017

Genetika haplogrúp + preslavistika + arché-etymológia VS. „oficiálna“ historiografia
(v podstate číslo 2, lebo č. 1 je tu)

Žijeme v dobe, keď genetici usvedčujú nie len zločincov, ale aj takých malých „zločinčekov“, ako sú  „nezodpovední ockovia“, ktorí sa nechcú priznať k otcovstvu, či „vypočítavé mamičky“, ktoré by rady „prišili“ otcovstvo pre svoje dieťa dajakému „dobrákovi“.

Genetici totiž prišli na spôsob, ako čítať informácie o potomkoch a predkoch uložené v našej dedičnosti, v našej DNA, v našom genetickom kóde dedenom z rodiča na dieťa.

A genetici sú schopní z našej DNA vyčítať „stopu“ po našom Prapradedovi  a Praprababke.

Títo genetici, našskejšie „rodotici“, stanovili existenciu akýchsi „mega-rodov“ „po meči“ a „po praslici“. Tieto „mega-rody“, postupnosti predkov a potomkov nazvali haplogrupami, našskejšie haploskupinami.

Pre nás „Slovänov“ (Slovákov potomkov Slovenov, ktorí dali svoje meno všetkým Slovanom) platí, že približne každý druhý z nás je potomkom Prapradeda „R1a“, lebo tak genetici označili haploskupinu, „mega-rod“ potomkov tohto nášho praprapredka, u ktorého sa prejavila špecifická mutácia, genetická odlišnosť, ktorú zdedila cca polovica z nás mužských obyvateľov východnej „polovice“ Európy. Ak sa pozrieme do minulosti až k Pra-prapradedovi „R1“, tak sa nám náš „mega-rod“ „po meči“ rozrastie o „bratrancov“ z haploskupiny R1b, ktorých je medzi nami asi 1/5, a dosiahneme početnosť „rodiny“ idúcu k 70%, teda k cca 3/4-inám.

„Po praslici“ na Slovensku platí, že približne  každá/ý druhá/ý je tu prapravnučkou/kom Praprababky „H“ a každá/ý  štvrtá/ý je prapravnučkou/kom Praprababky „U“.

Každý triezvouvažujúci  človek, ktorý v škole nepredriemal hodiny dejepisu, sa pozastaví nad rozporom medzi zisteniami genetikov a tvrdeniami dejepisárov a učebníc dejepisu o akomsi sťahovaní národov krížom-krážom cez naše územie.

Avšak historici „mlčia“ ???

Vyzerá to tak, že historici a archeológovia sú zisteniami genetikov nepríjemne prekvapení, podobne ako sú nemilo „prekvapení“ oní, v úvode spomínaní, „nezodpovední oteckovia“ a „vypočítavé mamičky“ §§§

Historici namiesto revízie doterajšieho čítania historických prameňov „strácajú čas“ útokmi na amatérskych historikov, ktorí sa snažia zladiť čítanie starých prameňov so zisteniami genetikov.

Historici týmito „svoju vedeckosť ospevujúcimi“ „apelmi“, žiaľ vytvárajú „zákulisný“ tlak na genetikov, a tí v strachu „o svoju vedeckosť“ potom vydávajú vyhlásenia v takomto duchu: „My sme nič také nepovedali, čo si „amatéri“ domysleli.“ - posledne Quark 3/2017 na strane 19: „Keď som to pred desiatimi rokmi v popularizačnej prednáške povedal, a pridal som aj percentuálne odhady veľkosti paleolitickej väčšiny a neolitickej menšiny, dočkal som sa nemilého prekvapenia. Na internetových diskusiách sa to začalo interpretovať ako údajný, z genetických dát vyplývajúci, dôkaz , že Slováci sú najstarším európskym národom, lebo ich predkovia tu žili už v paleolite. Ja som však - samozrejme – netvrdil, že predkovia väčšiny Slovákov žili už v paleolite na Slovensku, ale že žili v tom čase v Európe, a už vôbec som nehovoril, že to boli Slováci. ... A „supervedecký argument“ na záver: „Národ je útvar definovaný spoločným jazykom, históriou a kultúrou, nie však spoločným genofondom, teda spoločnou DNA.

A v tejto „anglosaskej“ definícii „nácie“ je „jABLKO SVÁRu“(K „OBLuKO“ viď: http://skutocna-historia-slovanov.blogspot.sk/2016/09/adamovo-jablko-adams-apple-alebo-or.html ), pretože vnútorný zmysel samotného slova NATIO / NÁROD SÚVISÍ S RODOM, RODENÍM, A TEDA AJ GENOFONDOM !

Nuž, ale vysvetľujte to človeku, ktorý prichádza na svet „in delivery“ v „maternity hospital“, kde ako prvé bytosti uvidí „obstertrician“-a a „midwife“, ale „napriektomu“ oslavuje „birthday“ v kruhu „family“-e a žije v „nation“-e, všakže ???

Zdôrazňujem:

V NAŠOM PRAPÔVODNOM(!) ZROZUMITEĽNOM(!) JAZYKU NÁROD JE O RODE, A TEDA O RODENÍ !

A V JAZYKOCH EURÓPY (nie len) SÚ „ZAKÓDOVANÉ“ SLOVÁ NÁŠHO(!) PRAPÔVODNÉHO JAZYKA !!! (Viď celý tento blog: http://skutocna-historia-slovanov.blogspot.sk .)

A našu históriu si „pripísali“ kadejakí odrodilci – viď Mauro Orbini: Kráľovstvo Slovanov !!!


Nuž, a naša stará kultúra ešte stále žije, aj NAPRIEK cca 1500 ročnej „asi-milá-ci-i“ ( :-( ) zo strany stúpencov Božej lásky“ ( :-( ) !!! !!! !!!