sobota 12. decembra 2015

Genetici (haplogrúp) & lingvisti (etymológovia) VS. historici („oficiálni“).

Tu nižšie som uviedol, že podľa mojej mienky „oficiálni“ historici stále ignorujú vedecké poznatky dosiahnuté vedcami genetikmi v oblasti tzv. haplogrúp / haploskupín, a tiež už minimálne storočie ignorujú poznatky „germanizmom nezaslepených“ a „dobre počujúcich slová svojich matiek“ „neoficiálnych“ historikov, ktorí svojho času museli byť podľa dôveryhodnosti ich  záverov aj dobrými „načúvajúcimi“ jazykovedcami.

Naši(?) súčasní „oficiálni“ historici nás stále „učia“, že pred nami Slovanmi tu boli Germáni, a pred nimi zas tu boli Kelti (posledne v knihe „Slovenské dejiny. Od úsvitu po súčasnosť.“, ISBN  978-80.8046-730-2, autorského kolektívu v zložení Michal Habaj, Ján Lukačka, Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan Petranský a Anton Hrnko z vydavateľstva Perfekt).

A TO NAPRIEK TÝMTO SLOVÁM NÁŠHO GENETIKA Vladimíra Feráka:

„Zhruba 80 percent dnešných obyvateľov strednej Európy malo v Európe predkov už v paleolite. Do veľkej miery sme potomkovia lovcov  a zberačov, ktorí tu lovili zver a ešte neovládali žiadne poľnohospodárske techniky!“ ;
a
„Výskum ukázal, že z veľkej časti sa šírila práve kultúrav omnoho menšej miere ľudia, ...“.

A TIEŽ NAPRIEK TÝMTO SKORO 150-ROČNÝM SLOVÁM NÁŠHO „NEOFICIÁLNEHO“ HISTORIKA Františka Víťazoslava Sasinka v jeho knihe „Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska“ z roku 1867:

„... t. j. v krajine Karpatov 3).
...
3) O tomto prehovoríme nižej na patriačnom mieste, teraz len podotknúc,
že Chorvatia, Chrbatia, Horvatia, Goria, Ugoria ; Chorbati,
Chrobati, Horvati, Ugri (singularis: Ugor, Uhor) atď. pochodia z
koreňov; srby, horby, hrb, hrib, chor, gor atď. Sr. Šafarík. I. c.
75. 531.“

Slovám , ktoré ako vidieť, čerpajú z diela Pavla Jozefa Šafárika „Slowanské starožitnosti I“ z r.1837, v ktorom v rovnakom duchu vysvetľuje slovänskosť mena Καρπατης ορος u Ptolemaia a Marciana Herakleotu.

Slovám, ktoré korešpondujú so slovami nedávno zosnuvšieho slovenského etymológa Šimona Ondruša v jeho knihe „Odtajnené trezory slov“:

„Hoci Šafárik ešte nemohol poznať hláskové zákonitosti vývinu praslovančiny do 10. storočia  a slovanských jazykov po 10. storočí, jeho spájanie etnonyma Chrvat so slovami „chrib“ a „chrbát“ prezrádza vysoký stupeň intuície. Ešte raz pripomínam, že nezvučnou alternáciou slova „grb-“ bola podoba „krp-“, resp. odvodenine „grbat-“ zodpovedala odvodenina „krpat-“, ktorá sa v poľštine a vo východnej slovenčine zmenila po 10. storočí na „karpat-“. Tým sa dostaneme aj k pôvodu Karpát.“


Týmto príspevkom chcem pánov historikov upozorniť na fakt, že jazykoveda by mala byť pre nich na prvom mieste, tak ako je pre mňa strojára na prvom mieste matematika, t. j. matematika ako jazyk symbolov, ktorého „vety“, t. j. vzorce mi umožňujú využívať poznanie a skúsenosť z dôb minulých !!!

No, a genetika by mala byť pre nich tým, čím je pre strojára „röntgen“, ktorý preverí, či tá súčiastka, ktorá "vzišla zo vzorca" nemá vnútornú chybu a skutočne vydrží „pravdu reality“.

sobota 29. augusta 2015

Ignorovanie genetiky haplogrúp / haploskupín historikmi je, ako sa mi vidí, navodené "absenciou v škole, keď sa učilo o Moravákovi Mendelovi a Rusovi Mičurinovi" ��


No, dobre "chlapci" ��, povedzme, 
že "gény sú veľmi malé, a voľným okom ich nevidieť" �� ,

ALE SLOVÁ
 VÁŠHO SLOVENSKÉHO / SLOVANSKÉHO MATERINSKÉHO JAZYKA
A SLOVÁ CUDZÍCH JAZYKOV, Z "KTORÝCH TAK RADI CITUJETE"
SÚ PREDSA DOSŤ "VIDITEĽNÉ".

TAK PREČO UŽ MINIMÁLNE CELÉ STOROČIE
BERIETE LINGVISTIKU, LEN AKO DRUHORADÚ,
TO JEST "NEHODNÚ NA USILOVNÉ ŠTÚDIUM" - však študáci �� ,
POMOCNÚ VEDU HISTORICKÚ
§§§

Stručne,
PREČO STE HLUCHÍ
"K SLOVÁM VLASTNEJ MATKY"
???

A ešte horšie,
PREČO TÚTO HLUCHOTU
SKRZ VAŠU "SLOVUTNÚ VEDECKOSŤ"
"SUGERUJETE" ARCHEOLÓGOM,
A AJ 
LINGVISTOM
§§§

POTOM SA NEČUDUJTE, ŽE AMATÉRSKY(?) "DOBRE POČUJÚCI" HISTORICI,
NAVYŠE OBOZNÁMENÍ S VÝSLEDKAMI VEDY GENETIKY,

MUSIA Z TITULU SVOJHO SVEDOMIA

ZADARMO SUPLOVAŤ

PRÁCU, ZA KTORÚ STE VY PLATENÍ
!!! §§§ !!!


Ako príklad toho, že nie som "sám vojak v poli" poukazovania na "hluchotu" kompetentných(?), tu uvádzam:

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/

Pierwsze przykazanie lingwistyki: Zawsze ignoruj rdzeń słowiański!

nedeľa 16. augusta 2015

Ignorancia zistení vedy genetiky haplogrúp zo strany našich akademických historikov 
 je zarážajúca,
 a to hlavne preto, že v priebehu stáročí sa u nás predsa našli "amatérski" historici,
ktorí na rozdiel od tých akademických
DOBRE ROZUMELI SVOJMU SLOVENSKÉMU MATERINSKÉMU JAZYKU,

 A NA ZÁKLADE NEHO NAŠE DEJINY A MENÁ NAŠICH DEJATEĽOV
INTERPRETOVALI AKO SKUTOČNE NAŠE !!!, nie ako "písané rukou cudzích víťazov" §§§

TEDA AKADEMICKÍ HISTORICI STÁLE IGNORUJÚ FAKT, ŽE 

TÍTO "STARÍ AMATÉRSKI" HISTORICI INTERPRETOVALI NAŠE DEJINY
"IBA" NA ZÁKLADE DOKONALÉHO POCHOPENIA SLOV SLOVENSKÉHO JAZYKA,
NAPODIV V ZHODE
SO ZISTENIAMI "MLADEJ AKADEMICKEJ" GENETIKY HAPLOGRÚP.

Aj v dnešné dni amatérsky(?) historici publikovali niekoľko kníh a veľa webových článkov,
V KTORÝCH SA USILUJÚ ZLADIŤ SVOJE VIDENIE NAŠEJ HISTÓRIE

SO ZISTENIAMI VEDY GENETIKY HAPLOGRÚP
A
SO SVOJIM CHÁPANÍM MIEN HISTORICKÝCH OSOBNOSTÍ, KMEŇOV, NÁRODOV,
ČI MIEN, NÁZVOV HISTORICKÝCH LOKALÍT, ÚZEMÍ,

V SÚLADE S LOGIKOU
NÁŠHO SLOVENSKÉHO / SLOVANSKÉHO MATERINSKÉHO JAZYKA.


Ale keďže som v ich interpretáciách našiel slabiny,
musel som na web napísať toto:

Zas tu musím apelovať na zjednocovanie sa v terminológii, v “pronašskej” terminológii.
Oficiálna historiografia podporovaná “historickou” archeológiou nás cez školu učí, že Slovania ,”zrazu sa vyparivší” z pripjaťských močiarov, obsadili tzv. Strednú Európu, Ilýriu a Balkán.
Zaujímavé je, že predtým tu bývajúci, ževraj neslovanskí tzv. Germáni, Ilýri, Dáci, Tráci, … ich na to svoje územie vpustili bez boja ???
Keby na Slovanmi obsadzovanom území dakto neslovanský žil, tak by si asi svojeť bránil, a Slovania sa isto nepresadili “šírením dobrého slova”, a teda archeológovia by museli nachádzať zvyšky sídel tých “neslovanských domorodcov” plné zle spálených ľudských kostí. A to, že sa odsťahovali, ako napr. tzv. Longobardi do Itálie, je sporné, ak okrem “rozprávok analistov”, zapojíme do bádania logiku a výpočty vedy logistiky.
No, a keďže “sa tu archeológovia nepodkýňajú o zle spálené ľudské kosti”
a “logistická matematika plného žalúdka nepustí”, TAK VŠETKO MUSELO BYŤ INAK !!!
A AKO ???
NUŽ, PO ÚSTUPE MOCI RÍMSKEJ RÍŠE TAK PODOBNE, AKO “NEDÁVNO” PO ÚSTUPE MOCI OSMANSKEJ RÍŠE:
ad 1 – KOLABORANTI UŠLI “K ISTAMBULU” TAK, AKO cca 1000 ROKOV PRED TÝM UŠLI “K RÍMU”;
ad 2 – OPUSTENÚ ZEM PO KOLABORANTOCH PRIŠLI OBRÁBAŤ TÍ CHUDOBNEJŠÍ ZO SEVERU – preto archeológovia nachádzajú “slovansky odfláknutý” “ten samý črep” nad “germánsky precíznym” “tým samým črepom” !!! !!! !!!
TAKŽE “PRONAŠSKÁ” LOGIKA = logika nezaťažená “kolaborantstvom s panstvom”
NÁM “VRAVÍ” (pekne po “proto-indo-európsky”/”*PIE”, či “škútsky” – lebo “hovorím” po staroindicky je “bruvé”), že
NÁRODY S MENAMI, OBSAHU ČI VÝZNAMU KTORÝCH ROZUMIEME, NEMOHLI BYŤ NESLOVANSKÉ !!! !!! !!! A TO ZVLÁŠŤ PRETO, LEBO GENETIKA HAPLOSKUPÍN “VRAVÍ TIEŽ NAŠIM JAZYKOM” !!! !!! !!! VRAVÍ O RODOVEJ, GENETICKEJ KONTINUITE NÁS SLOVANOV POČAS DESAŤTISÍCROČÍ !!! !!! !!! !!! !!! !!!
KELT = KLT / KĹC = TEN, KTORÝ KLČUJE LESY;
GERMAN = GRMAN / HRMAN = HRMOTNÝ ČLOVEK, NAVYŠE VZÝVAJÚCI BOHA HROMU;
TRÁK = DRAK (preto Vlad Drak(ul));
DÁK = TEN, KTORÝ VRAVÍ: DAKTO, DAČO, DÁKY (= DAJAKÝ);
ILÝR = TEN, KTORÝ "BRNKÁ" NA LÝRU (?);
PRESNE TAK IM ROZUMIEME, AKO ROZUMIEME SVOJIM SLOVANSKÝM MENÁM:
SRB = SRP = TEN, KTORÝ “SA OHÁŇA” SRPOM;
CH(O)RVÁT = CHRBÁT = TEN, KTORÝ ŽIJE POD horskými CHRBÁTMI = KARPATMI;
RUS(KÝ) = “RÍŠKY” = SLOVAN, ŽIJÚCI V “ÁRIJSKEJ RÍŠI” MOGULOV/ MOGUČICH, A ICH PREDCHODCOV – viď mená “kráľov” napr. v dnešnom Pakistane:
z en.wikipedia.org/wiki/Paratarajas :
Pārata Dynastical Rulers in Chronological Order[4]
Yolamira, son of Bagareva (c. 125–150 CE)
Bagamira, son of Yolamira (c. 150)
• Arjuna, a second son of Yolamira (c. 150–160)
Hvaramira, a third son of Yolamira (c. 160–175)
Mirahvara, son of Hvaramira (c. 175–185)
Miratakhma, another son of Hvaramira (c. 185–200)
Kozana, son of Bagavharna (and perhaps grandson of Bagamira?) (c. 200–220)
• Bhimarjuna, son of Yolatakhma (and perhaps grandson of Arjuna?) (c. 220–235)
Koziya, son of Kozana (c. 235–265)
• Datarvharna, son of Datayola I (and perhaps grandson of Bhimarjuna?) (c. 265–280)
• Datayola II, son of Datarvharna (c. 280–300)
Všimnite si hneď prvé mená:
• Yolamir, syn Bagareva (c. 125–150 CE)
BOGAREV / Богарев JE DO DNES RUSKÉ PRIEZVISKO, TEDA RODOVÉ MENO !!!

štvrtok 23. júla 2015

Genetika haplogrúp R1a, R1b + I1, I2 
nám dnes dodáva odvahu
SKUTOČNE POROZUMIEŤ ZMYSLU NÁŠHO SLOVANSKÉHO/SLOVENSKÉHO JAZYKA,
to jest hlavne zmyslu jeho slov,

a tak
PREZRIEŤ CEZ "HMLU" LŽÍ,

ktorú nám tu zanechali, a ešte stále zanechávajú
"JEDOVATÉ JAZYKY" ODRODILCOV,
KOLABORANTOV S OKUPAČNOU MOCOU "RUKY MEČA",
ktoré som minule spomenul.

Produktom oných "jedovatých jazykov" 
je nie len "nulová" história Slovanov pred cca 4. storočím kresťanskej éry,
ALE AJ
LINGVISTIKA, A HLAVNE TÁ, KTORÁ SA DÁ NAZVAŤ INDOEUROPEISTIKOU
§§§

Historikom, a aj indoeuropeistom odkazujem toto:

Páni historici, po gréckom vzore, ktorý bol v minulosti "cool" a "in", ste si vybrali za svoju múzu Kleió, postavu z gréckej mytológie.
Κλειω / Kleió – prísne (= proslovänsky ) etymologicky vzaté je “Klebetnica” 👿
To preto sa vaše práce - knihy, články, dokumfilmy o najstaršej histórii Slovanov podobajú gréckym a rímskym klebetám §§§
VEĎ, SA TÝM SPRENEVERUJETE VLASTNÉMU OBSAHU SLOVA HISTORIK !!! !!! !!!
Že neviete, o čom to vravím (= staro(v)indicky "bruvé") ?
Nuž, ja nezávislý (ekonomicky od "citačnej mašinérie") proslovänský etymológ vám chcem pripomenúť, že už dávnejšie "závislí" etymológovia boli "reálnou situáciou" v gréckom jazyku "dokopaní" konštatovať, že slovo
(H)ISTORIA vzniklo zo slova VIDSTORIA, ktoré malo význam VEDSTORIA !!!
(Viď “pre inšpiráciu” napr. The concise oxford dictionary of english etymology.)
ŽIAĽ, "ZÁVISLÍ" (existenčne na "štedrej ruke okupanta") ETYMOLÓGOVIA "ZAMRZLI" NA POLCESTE, možno aj preto, lebo sa im nezdala "mainstreamovou" kniha: Die Griechen als Stamm- und Sprachverwandte der Slawen – autor Gregor Dankovszky §§§
JA SÚC POUČENÍ KNIHOU DANKOVSZKÉHO, TVRDÍM:
HISTORIK = VED-STAR-IK !!! !!! !!!
Viem, že učiac sa od Dankovszkého idem proti “citačnému meinstrímu”. 👿
Ale tiež viem, že podliehanie “citačnému meinstrímu” u “obyčajných vedcov” je obdobou “pchania sa do “análov”” dobovej okupačnej (dnes “mentálno-okupačnej”) moci u “obyčajných ľuďí”, a je jedno, v ktorej krajine Európy to je – napríklad viď potomkovia Vrankov Francúzi cez 2. s. v. 👿
Dnešná “mentálno-okupačná” moc “vychvaľuje” západnú civilizáciu a “opľúva”
východnú civilizáciu, podobne ako to robili fašisti, tak sa “nemôžme čudovať”,
že dnešný “meinstrím” sa farbí “do hneda”, lebo k moci sa dostávajú pravnuci
tých voľakedajších “šíriteľov pokroku”, z ktorých jeden omilostený esesák hneď
po vojne napísal:
“… len tejto avantgarde európskej idey možno ďakovať, že Džingischánovi dedičia
dosiaľ svoje tanky nemôžu omývať vo vlnách Atlantiku.”
(Citované 😀 z knihy: Mathias Färber, Druhá svetová vojna v obrazoch, Ottovo
nakladatelství)
Keď potomok “onemevšieho Sloväna” môjho brata, roduverného “RÝŠSKEHO”( Z TOHO “RÚSSKIJ” !!!) Sloväna označí za dediča Džingischána, to ešte “rozchodím”,
ALE KEĎ “NAJVYŠŠÍ RUSKÝ POP” POD VPLYVOM IDEY “EURÓPSKEHO NÁBOŽENSTVA” VYHLÁSI, ŽE MOJI SLOVANSKÍ PREDKOVIA “ŽILI AKO ZVERI”,
TAK TO NEMIENIM “ROZCHODIŤ” !!! !!! !!!
Čítajúc Dankovszkého a “listujúc” v Grécko-slovenskom slovníku – OD HOMÉRA PO KRESŤANSKÝCH AUTOROV Heleny Panczovej, a zrovnávajúc všetko so, cca 2400 ročným spisovným jazykom starej “Vindie”, Sanskrtom –
SANSKRTA BHÁŠÁ = UPRAVENÝ, NORMOVANÝ JAZYK !!! (kam sa hrabe Západ §§§),
tak sa nestačím čudovať, prečo sa Sloväni stále pasujú do roly dakoho, kto “si musí napísať na svoj obchod “shop”, aj keď v jeho materinskom jazyku tým svoj “business” “dehonestuje” na “obyčajný sklad sena nad chlievom”” 👿 👿 👿
ZA TENTO NEMILÝ STAV “SLOVÄNSKEJ DUŠE” MÔŽU HLAVNE
VŠETCI TÍ, KTORÍ NEKRITICKY CITUJÚ DIELA ZÁPADNEJ PROVENIENCIE §§§ §§§ §§§
Pretože, takí “vedátori” “SI NIKDY NETRÚFNU VŠIMNÚŤ”, že napr.
slov. slovo PRIATeľ muselo, z logiky jazyka ako kódu, byť pred sans. PRIJÁ(Tama), či angl. FRIEnD, alebo
slov. ZNAŤi muselo byť pred sans. DŽÁNÁTI, lat. (G)NOSCere, či angl. KNOW,
LEBO JEDINE V NAŠOM SLOVÄNSKOM JAZYKU, JE ICH MOŽNÉ ROZLOŽIŤ NA ZMYSLUPLNÉ ČASTI: 
PRIATEĽ = PRI-JAŤ-EĽ
ZNAŤ = Z-ŇAŤ – pôvodne S-ŇAŤ = ako dnešné PO-ŇAŤ !!! !!! !!!

piatok 8. mája 2015

"Ruka meča" bola v našich dejinách veľmi "ostrá",
ale
EŠTE "OSTREJŠIE" BOLI RUKY A HLAVNE "JEDOVATÉ JAZYKY" ODRODILCOV,
KOLABORANTOV S OKUPAČNOU MOCOU "RUKY MEČA" §§§

NO, ANI ONI, odrodilci s "jedovatými jazykmi"  vedenými snahou popanštiť sa, 
či aspoň sa votrieť
do priazne PÁNOV=BÁNOV=CHÁNOV okupantov,

NEDOKÁZALI PREMÔCŤ 

LOGIKU STAVBY JAZYKA 
AKO NÁSTROJA ZROZUMITEĽNEJ KOMUNIKÁCIE 
!!! !!! !!!

A TAK DNES MÔŽEME 

CEZ LOGIKU STAVBY NÁŠHO JAZYKA,
CEZ LOGIKU STAVBY JEHO SLOV

ODHAĽOVAŤ 

AKÝM JAZYKOM HOVORILI

PÔVODNÍ OBYVATELIA VÄČŠINY EURÁZIE
!!! !!! !!!

ÁNO, 

PRÁVE DNES,

KEĎ 

GENETIKA HAPLOGRÚP / HAPLOSKUPÍN

NÁM POMÁHA POCHOPIŤ,

KTO JE NA ÚZEMÍ VÄČŠINY EURÁZIE

SKUTOČNÝM NÁRODOM, TO JEST GENETICKÝM NÁRODOM

!!! !!! !!! !!! !!! !!!

P. S.:
          Pre "nevercov" tu mám hneď niekoľko "oficiálne" predgréckych slov
          počnúc oným krvavým mečom:

          μαχαιρα / machaira (mach-aira) = meč

          αλσος / alsos (a-ls-os) = les, háj
          δροσος / drosos (dros-os) = ros-a
          δουλος / doulos (doul-os) = “del-ník” ako otrok, rab
          σκεπαρνον / skeparnon (skep-arnon) = štiep-ačka (sekera)
          φλιαι / fliai (flia-i) = veraj-e

utorok 28. apríla 2015

Tu na toto blogu nižšie tvrdím, že LATINKA je SLOVÄNSKÉ PÍSMO

Potom je otázkou, kam sa stratili všetky písomné pamiatky napísané latinkou
 v slovänskom jazyku?  

To vari "ruka meča" "píšuca" dejiny, bola taká dôsledná?

Našťastie, nebola !!!

Ako dôkaz 
pravdepodobne najstaršieho viacvetného slovänského textu v latinke

PREDKLADÁM NOVÉ ČÍTANIE
STAREJ OLOVENEJ TABUĽKY Z MÚZEA V MESTE BATH (GB):

Originál:

Viditeľný text je vyrytý pravdepodobne špičkou noža na už raz použitú takzvanú "zaklínaciu tabuľku".
Ak text čítame v smere červených šípok, to jest takzvaným "bustrofedónom", tak 
je na nej napísané:

LC MOC
MAE

ANNIV LEV SVEREP V
VERI MI SAERIAN VSEX
ES SILAT SVÇASV NAITI
CATV S MINIANVSCOM
LLI NAM REÇANI VOI

Prepis:
 (Artoria ? ) L(ucia) C(asta) moc maje.

Aňiu lev sverep uverí mi. Saerian ( do dnes arménske rodové meno ) vsech
jes sílat sučasu naiti catu ( dnes "čata" skratka z "centuria" ) s Minianuskom,
ľi nám (bude) rečäní voj.

P. S.:
           Takže nijaké pre bohov odzadu napísané mená, ako to uvádza "oficiálny" preklad.


pondelok 6. apríla 2015

Ja ako VED, sťa potomok Vedov (Vendov/Venedov),
opierajúc sa o svoju genetickú pamäť (pravdepodobne :-) )

som si dovolil zavŕšiť vývoj písma na Zemi

vytvorením rýchlopisu úpravou rukopisnej latinky 

po vzore "vindického rýchlopisu", ktorý je dnes považovaný za arabské písmo.


Tu zverejňujem prednú stranu dvojstranovej miniučebnice:


V prípade záujmu 
o druhú / zadnú stranu zobrazujúcu návod, 

ako sa novú stenografiu bleskovo naučiť,

alebo o výtlačok tejto miniučebnice formátu A4 (resp. A5),

ma kontaktujte cez e-mail: metodjslav@gmail.com . Ďakujem!

nedeľa 5. apríla 2015

MY SLOVÄNI SME POTOMKAMI VEDOV (= VEnDOV = VENeDOV)
!!!

V "PEKELNÝCH OHŇOCH" HISTÓRIE
"PÍSANEJ MEČOM" NENÁSYTNÝCH HRDLOREZOV

ZHORELI NAŠE KNIHY
§§§

AVŠAK

NAŠE VEDOMOSTI SA UCHOVALI

V NAŠOM PÍSME, V NAŠOM JAZYKU, V NAŠOM FOLKLÓRE,

A PREDOVŠETKÝM
V NAŠICH GÉNOCH = V NAŠEJ GENETICKEJ PAMÄTI 
!!! !!! !!!

štvrtok 1. januára 2015

Prečo nehľadať východisko z dnešného marazmu spôsobeného nenásytnosťou tzv. kapitalistov (doslovne etymologicky "hlaváňov" - viď talianske "il capo di tutti capi"
v náboženstve ? 
Nuž trebárs aj preto, LEBO AJ

KRESŤANSTVO "SA PÝŠI CUDZÍM PERÍM", KTORÉ MÁ SVOJU INŠPIRÁCIU

VO VOĽAKEDAJŠEJ 

VINDII / VENDII = VInDII / VEnDII = VIDII / VEDII
!!!
Viď: BRAHMA - ABRAHAM, ADMI - ADAM, ... , MODLITEBNÉ SKLADANIE RÚK.