sobota 12. decembra 2015

Genetici (haplogrúp) & lingvisti (etymológovia) VS. historici („oficiálni“).

Tu nižšie som uviedol, že podľa mojej mienky „oficiálni“ historici stále ignorujú vedecké poznatky dosiahnuté vedcami genetikmi v oblasti tzv. haplogrúp / haploskupín, a tiež už minimálne storočie ignorujú poznatky „germanizmom nezaslepených“ a „dobre počujúcich slová svojich matiek“ „neoficiálnych“ historikov, ktorí svojho času museli byť podľa dôveryhodnosti ich  záverov aj dobrými „načúvajúcimi“ jazykovedcami.

Naši(?) súčasní „oficiálni“ historici nás stále „učia“, že pred nami Slovanmi tu boli Germáni, a pred nimi zas tu boli Kelti (posledne v knihe „Slovenské dejiny. Od úsvitu po súčasnosť.“, ISBN  978-80.8046-730-2, autorského kolektívu v zložení Michal Habaj, Ján Lukačka, Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan Petranský a Anton Hrnko z vydavateľstva Perfekt).

A TO NAPRIEK TÝMTO SLOVÁM NÁŠHO GENETIKA Vladimíra Feráka:

„Zhruba 80 percent dnešných obyvateľov strednej Európy malo v Európe predkov už v paleolite. Do veľkej miery sme potomkovia lovcov  a zberačov, ktorí tu lovili zver a ešte neovládali žiadne poľnohospodárske techniky!“ ;
a
„Výskum ukázal, že z veľkej časti sa šírila práve kultúrav omnoho menšej miere ľudia, ...“.

A TIEŽ NAPRIEK TÝMTO SKORO 150-ROČNÝM SLOVÁM NÁŠHO „NEOFICIÁLNEHO“ HISTORIKA Františka Víťazoslava Sasinka v jeho knihe „Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska“ z roku 1867:

„... t. j. v krajine Karpatov 3).
...
3) O tomto prehovoríme nižej na patriačnom mieste, teraz len podotknúc,
že Chorvatia, Chrbatia, Horvatia, Goria, Ugoria ; Chorbati,
Chrobati, Horvati, Ugri (singularis: Ugor, Uhor) atď. pochodia z
koreňov; srby, horby, hrb, hrib, chor, gor atď. Sr. Šafarík. I. c.
75. 531.“

Slovám , ktoré ako vidieť, čerpajú z diela Pavla Jozefa Šafárika „Slowanské starožitnosti I“ z r.1837, v ktorom v rovnakom duchu vysvetľuje slovänskosť mena Καρπατης ορος u Ptolemaia a Marciana Herakleotu.

Slovám, ktoré korešpondujú so slovami nedávno zosnuvšieho slovenského etymológa Šimona Ondruša v jeho knihe „Odtajnené trezory slov“:

„Hoci Šafárik ešte nemohol poznať hláskové zákonitosti vývinu praslovančiny do 10. storočia  a slovanských jazykov po 10. storočí, jeho spájanie etnonyma Chrvat so slovami „chrib“ a „chrbát“ prezrádza vysoký stupeň intuície. Ešte raz pripomínam, že nezvučnou alternáciou slova „grb-“ bola podoba „krp-“, resp. odvodenine „grbat-“ zodpovedala odvodenina „krpat-“, ktorá sa v poľštine a vo východnej slovenčine zmenila po 10. storočí na „karpat-“. Tým sa dostaneme aj k pôvodu Karpát.“


Týmto príspevkom chcem pánov historikov upozorniť na fakt, že jazykoveda by mala byť pre nich na prvom mieste, tak ako je pre mňa strojára na prvom mieste matematika, t. j. matematika ako jazyk symbolov, ktorého „vety“, t. j. vzorce mi umožňujú využívať poznanie a skúsenosť z dôb minulých !!!

No, a genetika by mala byť pre nich tým, čím je pre strojára „röntgen“, ktorý preverí, či tá súčiastka, ktorá "vzišla zo vzorca" nemá vnútornú chybu a skutočne vydrží „pravdu reality“.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára