sobota 17. septembra 2016

"Adamovo" jablko / "Adam´s" apple / "Адамово" яблоко

alebo / or / или

"jablko sváru" /  "apple of discord" / "яблоко раздора"Tým, čo som bol doteraz napísal, chcem naznačiť, prečo nedôverujem "oficiálnym"  indoeuropeistom - "etymológom indoeurópskych jazykov".

Tým "oficiálnym" indoeuropeistom, ktorí "prácne a metodologicky správne" "zozbierali na jednu kopu", napríklad, všetky národné varianty slova "jablko" (viď napr. https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0003 ), a "teraz" vyhutujú: "Akože mohlo znieť to prvotné, pôvodné jablko ?"

Pozrime sa na naše jablko našimi slovanskými očami !!!

Najstarší zápis je "ABLuKO" (to "u" je označenie pre "tvrdý jer").

ČO TO TAM JE NAPÍSANÉ ?

JA TAM VIDÍM '°°OBLu-KO = DAČO ČO JE OBLé, A JABLKO JE SKUTOČNE OBLÉ !!!
( oblý, -á, -é = round(ish) / облый )

O čom to svedčí ???

Nuž, o tom, o čom svedčia aj tieto slová:

PRIATeľ = PRI-JAŤ-eľ(-ný) > sanskr. PRIJÁ(Tama) > gr. proPREón > lat. proPRIus > angl. FRIEnD

ZNať = S-Ň-ať ( = po-ň-ať )  > sanskr. áNati > gr. gi-GNó-skó > lat. (G)Nosc-ere > angl. KNow

Na tieto "rovnice" nemôže prísť človek, ktorý, napríklad, v „staroveku“ hovoril „ege“ (staroanglické „hrôza, strach“), v „stredoveku“ hovoril „aze“ (stredovekoanglické „hrôza, strach“), a v „novoveku“ hovorí „awe“ §§§

Týmto chcem znova upriamiť pozornosť na fakt, že "automatické prenášanie poznatkov o vývine angličtiny i nemčiny" na vývin ostatných tzv. indoeurópskych jazykov vedie k rekonštrukcii "pôvodného IE jazyka", ktorého slovám dnes nikto nerozumie (tak ako dnešný Angličan nerozumie pôvodným anglickým slovám).

A TIEŽ TO VEDIE K IGNORANCII SKUTOČNOSTI, ŽE DAKTORÝM TÝM "KONŠTRUKTOM" MINULEJ A SÚČASNEJ INDOEUROPEISTIKY AJ NAPRIEK "ANGLICKEJ POMÝLENOSTI" PREDSA LEN SLOVÁCI / SLOVANIA ROZUMEJÚ "BEZ POUŽITIA ETYMOLOGICKÉHO SLOVNÍKA" - takým "konštruktom" je napr. *kost-  = kosť / bone !

No, a tu sme došli k "jablku sVáRu" preslavistiky s indoeuropeistikou.

Samotné slovenské slovo SVÁR JE SVEDKOM "POMÝLENOSTI" "IE KONŠTRUKTOV",

pretože podľa "oficiálnych" "IE etymológov" súvisí s dnešným anglickým SWEAR (prisahať) a nemec. SchWUR (= prísaha), a teda je údajne "potomkom" IE "konštruktu" *suer- , ktorý, čuduj sa slovanský svete, zas má mať význam " vravieť / hovoriť ", tak ako aj minule mnou spomínaný IE "konštrukt" *uer- §§§ (Pozn.: "u" = slov. "v".)

Ak "IE etymológom" vyšlo s pomocou ich "zaklínadiel" ("magic formulas"), že 
*uer- = *suer- , 
tak potom sa ich pýtam, čo robí tá "slovanská predpona s-" v tom "druhom" variante IE praslova "vravieť" ???

Prečo "slovanská predpona s-" v tom "konštrukte" *suer- ?

Nuž, lebo je to najlogickejšie vysvetlenie výskytu "s" v dvoch slovách s rovnakým významom !!!

A to preto, lebo slovenské slovo "s-vár" má pôvodný význam ako "s-vr-ava" ("s-hovor-enie" / "s-ml-uva" v spore), teda podobný význam ako

 "anglicko-nemecká" "prí-sah-a" SWEAR / SchWU= "S-VR-ava / S-ML-uva".

No, a máme ďalší dôkaz, že "na počiatku bolo slovanské slovo", pretože aj v "so-skras-e"(san-skrt-e) je slovo "svar" v "pripísaných mu "Angličanmi"" troch významoch: svar 1 = zadrapovať (sa), nadávať; svar 2 = zvučať, vydávať zvuky, ospevovať; svar 3 = slnko, slnečný svit, obloha (tento tretí význam pravdepodobne súvisí s našim "var"), a je aj slovo "svárá" = hlas, zvuk, tón.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára