sobota 11. januára 2020

Analýza historického vývoja písem nám ukazuje, že aj jednotlivé písmená majú svoje mená, presnejšie „pramená“. Tými pramenami  sú slová, ktorých význam, myšlienkový obsah bol v dávnej minulosti stvárnený, zachytený  jednoduchým obrázkom, skicou, z ktorej sa stal najprv znak, symbol a potom písmeno, litera.

Napríklad,
litera L má svoje prameno Lakeť, lebo skica pozostávajúca z dvoch rovných čiar zvierajúcich pravý uhol je zjednodušeným obrázkom ľudského lakťa,
alebo
litera N má svoje prameno Noha, lebo skica pozostávajúca z troch rovných čiar zvierajúcich dva ostré uhly je zjednodušeným obrázkom ľudskej nohy - stehna, kolena, holene, päty a chodidla.

V príklade uvedené písmená, litery L a N sú  už na prvý pohľad očividné skice lakťa a nohy.

Ale čoho je skica uchovaná v písmene, litere R?

Nuž, historický vývoj skice ruky ukazuje, že písmeno R je  mierne zdeformovaný a zjednodušený  náčrt dlane, palca  a prsta zvaného malíček (ukazovák, prostredník a prstenník boli vynechané, nezobrazené).
Medzi zverejnenými tzv. Vinčanskými symbolmi, teda symbolmi nájdenými na území najstaršej známej civilizácie, nazvanej Dunajská civilizácia, nachádzame znak, symbol zložený z rovnoramenného trojuholníka a piatich nadol smerujúcich čiarok. Logika tvorby symbolov, v podstate čiarových náčrtov predmetov nám napovedá, že trojuholník je zjednodušeným obrázkom dlane a päť čiarok je zobrazením piatich prstov. Keď trojuholník znázorňujúci dlaň „zaoblíme“, čím sa viac priblížime vzhľadu dlane, dopracujeme sa k dnešnému tvaru písmena D, a zároveň pootočením tohto „na bruchu ležiaceho“ D sa dopracujeme k dnešnému tvaru „bruška“ písmena R.

Medzi tzv. Vinčanskými symbolmi sa nachádzajú aj ďalšie predobrazy dnešných tzv. Latinských písmen.

A analýza logiky výberu dnešných „bývalých symbolov“ (dnešných písmen) z veľkého množstva symbolov, obrázkov „pre všetko“, nám ukazuje, že za výberom symbolov ponášajúcich sa na dnešné  písmená tzv. Latinskej abecedy stojí výber tých symbolov, ktorými sa zobrazovali časti ľudského tela.

A skutočnosť, že dnešné písmená latinskej abecedy, voľakedajšie symboly, obrázky častí ľudského tela sa vyskytujú ako kompaktná množina jedine na začiatku našich slovenských slov pomenúvajúcich jednotlivé časti ľudského tela: Brada, Čelo, Dlaň, G(Г)oleno (koleno), Hruď, Krok (rozkrok), Lakeť, Noha, Oko, Päsť, Ruka, Sluch (ucho), Tvár (línia obočia a nosa), ... svedčí, že tvorcom predobrazu tzv. Latinskej abecedy, a teda „pomenovávateľom“ jej písmen  ich „pramenami“ bol náš priamy predok hovoriaci našim prajazykom !!!


A na záver, analýza logiky výstavby písma Devanagari a tzv. Arabského písma nám hovorí, že naše prapísmo bolo predobrazom pre výstavbu písma Indie, a to písmo Indie sa stalo predobrazom pre výstavbu tzv. Arabského písma, ktoré je vo svojej podstate pôvodom „indické stenografické“ písmo.
štvrtok 26. decembra 2019

Na môj druhý blog new-civilisation postavený v rámci môjho celoživotného projektu:

Zdokonaľujme seba, nie len stroje,

som umiestnil príspevok, ktorým nahrádzam klasické

PF 2020, ...pondelok 15. júla 2019

"Kameňák", "kamenný" (tvrdý, neľútostný) vtip, nie,  ale "ka(m)eň-ný" dôkaz

prastarosti nášho jazyka.


Zoberte si do rúk dva kamene, udrite jedným do druhého a učujete zvuk "KA" !!!


Slová, ako napríklad "bum", "prask", či "kikirikí" sú označované za zvukomalebné slová (onomatopoje) , pretože sú hláskovým napodobením ("vymaľovaním") prírodného zvuku.

Všetko nasvedčuje tomu, že aj koreň slova kameň "ka-" má zvukomalebný pôvod,
ale slovo "kaeň" sa postupne transferovalo na "kameň".

Z tohto faktu vyplýva, že praslovo '°°ka-eň sa až po transformácii na "kameň" mohlo stať základom pre anglosaské "hamer", ...


sobota 11. mája 2019

Tvaroh vs. quark / syr vs. käse


V staršom príspevku tu som s pomocou nápovedy pána Čudinova ukázal zistenie, ako vzniklo slovo TVAROH / TVAROG, ktoré podľa etymológov komolením bolo pretransformované do nemeckého slova QUARK.

Dnes predostriem našskú etymológiu slova "syr":


'°°svar = s-var = sivar > syr


Náš "syr" sa po nemecky povie slovom "käse", ktoré by malo byť skomoleninou latinského "case-us".
  

nedeľa 3. marca 2019

Na môj druhý blog new-civilisation som umiestnil príspevok v rámci môjho celoživotného projektu:
Zdokonaľujme seba,
nie len stroje.

pondelok 14. januára 2019

Všetkým prajem všetko najlepšie v novom roku 2019.

Keďže som nestihol blahopriať pred trinástimi dňami, preto tak činím dnes "zneužívajúc" kalendár používaný u východných kresťanov.


Apropo (a propos) kresťanov - naši pohanskí predkovia "v kalendári mali jasno", lebo poznali 

Kračúň-a, to jest najkratší deň v roku

v období VIACNOCí,

ktorý sledovali pomocou "zlatého prasiatka",

t. j. svetelnej stopy slnečného lúča 
na náprotivnej (severnej) stene izby
 k okenici v južnej stene s kruhovým otvorom
na to určeným.nedeľa 30. septembra 2018

Moje poznatky uverejňujem aj na iných weboch, blogoch, na ktorých sa združili nadšenci pre našské ponímanie našej histórie - opakujem, že aj samotné slovo HISTÓRia má "oficiálny" etymologický, to jest "pôvodo-slovný" význam ZNEJÚCI NAŠSKY ako VID-STORia, teda


VEDSTARia

( '°°VED-STAR-ia )

!!!


IvanSk, máte talent na vnímanie "skutočného vnútorného významu slov" (na rozdiel od bežného "povrchného" významu slov naučeného "papagájovaním" = učením sa slovám "foneticky", bez chápania štruktúry slova).

Podobne, ako som odporúčal Dušanovi, aj Vám by pomohol minimálne Stručný etymologický slovník slovenčiny od Ľubora Králika, VEDA, Bratislava 2015 - v ňom nájdete zachytený stav poznania dnešnej etymológie (jazykovedy o pôvode slov), žiaľ je to písané v duchu "indogermanizmu", len s nesmelými náznakmi, že by to mohlo byť aj "našskejšie".

Mne poznanie stavu úrovne dnešnej etymológie pomáha postaviť "našskosť" na pevné "nohy".

P. S.

"Našská" etymológia nám hovorí, napríklad, prečo je NOHa nohou, nuž lebo dačo NESie ( rozkaz od niesť je NOS ! ) - aby sa to neplietlo s nosom na tvári, tak došlo k alternácii 

" '°°NOSA " > NOHA .